« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části katastrálního území Lukavice (PDF, 191 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 191 KB)
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim
Poděbradova 909,Chrudim IV,537 01 Chrudim
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 269954/2019
Spisová značka: SP11180/2019-544204
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: i.bosakova@spucr.cz
<br> Datum: 4.7.2019
<br>
<br>
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění
pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Lukavice
<br> Terénní průzkum se uskutečnil 15.5.2019 v dotčené části katastrálního území,které se týká pozemkových
parcel 181,182/2,182/4,185,194 a 245/4 v k.ú.Lukavice ( 688908) v rozsahu 1,4654 ha zemědělské půdy <.>
Aktualizace se zahajuje v souvislosti s žádostí vlastníků o aktualizaci BPEJ v předmětné části katastrálního
území Lukavice <.>
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Státním
pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj,Pobočce Chrudim.Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim žádá Obecní úřad Lukavici o zveřejnění tohoto
oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
Krajský pozemkový úřad pro Pardubick...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz