« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Závěrečný účet obce za rok 2018 (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření[2].pdf [3,12 MB]
w Krajský úřad
ZHnského kraje
<br>.<.> Obec MiškoviceOdbor ekonomicky Míškovice 46
Odděleni kontrolni 768 52 Miškovice
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> datum
10.dubna 2019
<br> pověřená úřední osoba
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> číslo jednací
KUZL XXXXX/XXXX
<br> spisová značka
KUSP 45435/2018 EKO
<br> Zpráva č.405/2018/EKO
<br> o výsledku přezkoumáni hospodaření
obce Miškovice,lČ: 00287491
<br> za rok 2018
<br> Přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech: 8.4.2019 - 10.4.2019 (jednorázové přezkoumáni)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 8.4.2019 předáním pověřeni ke kontrole a
ukončena dne 10.4.2019 podle § 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
práva podat námitky <.>
<br> Místo provedeni přezkoumáni: Obecní úřad Miškovice,Míškovice 46
<br> 768 52 Míškovice
<br> Přezkoumáni vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Obec Míškovice zastupovali:
starosta:
účetní
<br> XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského krqje
tř.Tomáše Bati 21 <.>
761 90 Zlín
<br> IČ: 70891320
tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn od 22.11.2017 do 12.12.2017 pro příjmy
<br> v celkové výši 8.628.900 kč a výdaje v celkové výši 8.072.700 Kč.Financováni ve
výši minus 556.200 Kč představuje splátky úvěru ve výši minus 1.258.000 KČ a
změnu stavbu prostředků na ZBÚ ve výši 701.800 KČ.Daňové příjmy,nedaňové
příjmy a dotace (třída 1,2 a 4 RS) jsou uvedeny s položkou.Nedaňové příjmy (třída
2 RS) jsou uvedeny s § (odvětvové členění RS).Neinvestiční a investiční výdaje
(třída 5 a 6 RS) jsou členěny do § (odvětvové členěni RS) <.>
<br> Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> Rozpočtová
opatřeni
<br> Vzhledem k tomu,že byl...
Závěrečný účet[3].pdf [1,02 MB]
Obec Míškovice Závěrečný účet za rok 2018
<br> KEO-W 1.11.290 Strana 1/22
<br> Obec Míškovice
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2018
sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Míškovice
<br> Adresa Míškovice
<br> 76852 Míškovice
<br> IČ 00287491
<br> Právní forma Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 573387037
<br> E-mail hospodarka@obecmiskovice.cz
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> IV.Majetek
<br> V.Komentáře
<br>
<br> Obec Míškovice Závěrečný účet za rok 2018
<br> KEO-W 1.11.290 Strana 2/22
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> plátci
1916812.86 1500000.00 127.79 1500000.00 127.79 -416812.86
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> poplatníky
44303.80 70000.00 63.29 70000.00 63.29 25696.20
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
<br> srážkou
175194.69 150000.00 116.80 150000.00 116.80 -25194.69
<...
Výkaz zisku a ztráty[6].pdf [0,51 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Míškovice; IČO 00287491; Míškovice 46,768 52 Míškovice
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 14:22
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 6 576 475,71 6 726 987,82
<br> I.Náklady z činnosti 5 767 335,22 5 988 964,14
<br> 1.Spotřeba materiálu 281 445,60501 217 558,00
<br> 2.Spotřeba energie 335 418,00502 335 392,89
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 3 872,00504 1 936,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 -675,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 144 379,20511 723 718,80
<br> 9.Cestovné 33 739,00512 29 231,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 54 616,00513 47 567,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 756 456,45518 847 197,46
<br> 13.Mzdové náklady 1 701 555,00521 1 342 669,99
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 425 963,00524 376 726,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 914,00525 2 454,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 29 612,00527 29 869,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 1 001,00538 6 910,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 5 000,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 30 264,00543 28 734,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX X XXX,XX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 830 311,67551 1 735 357,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 10 367,...
Rozvaha[8].pdf [0,39 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Míškovice; IČO 00287491; Míškovice 46,768 52 Míškovice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 14:22
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 22 764 321,15 67 792 229,4090 556 550,55 65 103 613,17
<br> A.Stálá aktiva 22 670 413,95 61 241 013,0883 911 427,03 58 595 665,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 167 562,00 133 053,00300 615,00 143 301,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 72 096,0072 096,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 95 466,00 133 053,00228 519,00 143 301,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 22 502 851,95 61 087 960,0883 590 812,03 58 432 364,00
<br> 1.Pozemky 13 896 039,5313 896 039,53 13 906 406,83031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 18 679 345,65 40 789 762,4759 469 108,12 39 522 880,17021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 988 659,00 2 498 990,004 487 649,00 2 902 026,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 834 847,301 834 847,30028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 903 168,083 903 168,08 2 101 051,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 20 000,0020 000,00 20 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhoduj...
Příloha[8].pdf [2,54 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Míškovice; IČO 00287491; Míškovice 46,768 52 Míškovice
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 11:37
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č <.>
410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech
044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2018 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Územní plán považuje účetní jednotka za nehmotný majetek <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou (darem) v roce 2018 byly oceněny na základě znaleckých posudků <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708.Účetní
jednotka má zvolen rovnoměrný způsob odpisování,o odpisech se účtovalo měsíčně <.>
4.Přepočet údajů v cizích měnách na če...
INFORMACE 52019.pdf [0,25 MB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
<br> obce Míškovice,Míškovice 46,768 52,IČO 00287491
<br> Název dokumentu Datum schválení - usnesení
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 11.12.2017 – č.j.9/2017
<br> Rozpočet obce na rok 2019 10.12.2018 – č.j.8/2018
<br> Rozpočtové opatření č.1/2019 04.03.2019 – č.j.2/2019
<br> Rozpočtové opatření č.2/2019 06.05.2019 – č.j.4/2019
<br> Rozpočtové opatření č.3/2019 20.05.2019 – č.j.5/2019
<br> Závěrečný účet obce za rok 2018 17.06.2019 – č.j.6/2019
<br> Všechny dokumenty rozpočtového hospodaření obce Míškovice jsou dostupné na
https://www.obecmiskovice.cz/rozpocet-a-financni-dokumenty
Cesta: www.obecmiskovice.cz → Obecní úřad → Rozpočet a finanční dokumenty
Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního
úřadu <.>
<br>
<br> Zveřejněno 10.7.2019
Fin 2-12 m[2].pdf [2,54 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Míškovice Míškovice 46,768 52 Míškovice
<br> 002874912018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 500 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00 1 916 812,86127,79 127,79
<br> 0000 70 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 70 000,00 44 303,8063,29 63,29
<br> 0000 150 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 150 000,00 175 194,69116,80 116,80
<br> 0000 1 600 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1 609 447,53100,59 100,59
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 144 000,00 143 640,000,00 99,75
<br> 0000 3 400 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 400 000,00 3 955 405,68116,34 116,34
<br> 0000 320 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 320 000,00 319 109,0099,72 99,72
<br> 0000 15 000,001341 Poplatek ze psů 15 000,00 13 997,0093,31 93,31
<br> 0000 5 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 800,00116,00 116,00
<br> 0000 10 000,001361 Správní poplatky 10 000,00 9 340,0093,40 93,40
<br> 0000 25 000,001381 Daň z hazardních her 25 000,00 46 185,18184,74 184,74
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 28,930,00 0,00
<br> 0000 960 000,001511 Daň z nemovitých věcí 960 000,00 890 881,7592,80 92,80
<br> 0000 30 000,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 56 000,00 56 000,00186,67 100,00
<br> 0000 123 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 123 900,00 123 900,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přija...

Načteno

edesky.cz/d/3138305

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz