« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 768/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

768/19
*MUKHSP04549862 *
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,fax: 327 710 364,ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
V Kutné Hoře dne: 11.7.2019
Spis.zn.: 052130/2019/ZPR/VaK
Č.j <.>
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> MKH/068620/2019
Ing.Vančurová
327 710 267
vancurova@mu.kutnahora.cz
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5
vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán
veřejné správy podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů ve správním řízení posoudil žádost,kterou dne 24.5.2019 podal
<br> XXXXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Řeplice 5,Bohdaneč,285 22 Zruč nad Sázavou 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Na základě § 94j odst.1,podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 15 odst.1 a 6 vodního zákona
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu vodního díla
<br> domovní vrtaná studna,vč.vodovodní a elektro přípojky
<br> na pozemku parc.č.44 v katastrálním území Řeplice,obec Bohdaneč <.>
<br> v rozsahu
<br> a) Umístění vrtané studny na místě:
<br> Název kraje Středočeský kraj
Název obce Bohdaneč
Identifikátor katastrálního území 606154
Název katastrálního území Řeplice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č.44
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-09-01-1340-0-00
Hydrogeologický...

Načteno

edesky.cz/d/3137402

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz