« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Měú Jesenice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

120b.priloha_691821095_2_doc06797120190207134454.pdf (2.19 MB)
<.> egenda:
<br> - nové kabelové vedenl NN 0.4kV — nové kabelové vedeni NN 0,4kV uložené v kabel.chráníčce koml'lex 110 - nové kabelové vedení NN 0,4kV uložené v kabel.plast.žlabu KZZ - nové kabelové vedenl HDV 0,4kV - nové kabelové vedeni HDV 0.4kV uložené v kabel.chráničce korullex 63 - slávajlcl nadzemnl vedenl NN 0.4kV - stávajlcl kabelové vedanl NN 0,4kV - slávajlcl kabelový svod NN 0.4kV - slávajlcl nadzemní veden! VN 22kV - stávajlcl kabelové vedenl HDV 0,4kV.v; - nová přlpojková skr'lň * - nová mzpojovacl skříň - nové uzemněnl skřlně - slávajlcl elektroměr - slávajlcl přípojková skříň - slávaílcl rozpojovacl skříň
<br> ka trasy nového kabelového vedenl NN cca 1313 metrů ka trasy nového kabelového vedenl HDV cca 205 metrů
<br> lo evidenčnlho celku: NN
<br> Hořovlčky (okre5 Rakovnlk);645494
<br> Klad listů
<br> 3.část 2.část
<br> 4.část
<br> 1737/6
<br> 70/4
<br> 824! 5
<br> 809/2 _—
<br> 1748/1
<br> 4/748/20 „ms/zm.* „- L <.>,<.> Í/BM 1858 638/1
<br> UNlSERVlS HAŠEK S.R.O.“* Na Piska 19,273 D1,Kamenné Žehrovlca WFS
<br> Projekce Elektra.Manž.Toplnkových 795,272 01 Kladno "“a““
<br> KRESLlL: Tomáš Hllza KONTROLOVAL: WPRACOVAL: Tomáš „„za Peu Ton DATUM: 09/201 NÁZEV STAVBY:
<br> „ __,<,>,_ STUPEN: asi
<br> Horovncky — \! lukach vymena v.v za kNN
<br> NÁZEV VYKRESU: MĚŘ'TKO: “150
<br> Situace vedení NN — montaz — 1.Cast C,SLO smvav: iE_12_G„„652 lNVESTORz
<br> ň:7 hh:mm“ = e m:.n\Nvaccx.<.> 39263 <.>
<br> 29/1
<br> 706
<br> U)
<br> \ CO 0 l\
<br> ;enda:
<br> - nové kabelové vedenl NN 0,4kV
<br> - nové kabelové vedenl NN 0.4kV uložená v kabel.chránlčce korutlex 110
<br> - nové kabelové vedeni NN 0,4kV uložené v kabel.plast.žlabu KZZ
<br> 3.část
<br> Klad listů
<br> 2.část
<br> - nové kabelové vedeni HDV 0.4kV — nové kabelové vedeni HDV 0,4kV 4_ Část uložené v kabel.chréničce korutlex 63
<br> - stávallcl nadzemnl vedeni NN 0.4kV
<br> - stávající kabelové vedenl NN 0.4kV - stávajlcl kabelový svod NN 0,4kV - stávajlcl nadzemní vedeni VN ZZkV
<br> — stávajlcl kabe...
120a.priloha_691821095_1_doc06797220190207134529.pdf (2.45 MB)
<.> egenda:
<br> - nové kabelová vedenl NN 0.4kV
<br> - nově kabelové vedeni NN 0.4kV uložené v kabel.chminičce korunex 110
<br> - nová kabelové vedenl NN 0,4kV uložené v kabel.plast.žlabu KZ2
<br> - nové kabelové veden! HDV 0.4kV
<br> - nové kabelové vedeni HDV 0.4kV uložené v kabel.chráníčce korullex 63
<br> - slávallcl nadzemnl vedenl NN 0.4kV
<br> - stávsjlcl kabelové vedení NN 0,4kV
<br> - slávajlcl kabelový svod NN 0.4kV
<br> - stávajlcí nadzemnl vedeni VN ?lkV
<br> - stávající kabelové veden! HDV 0.4kV
<br> " » nová přlpojková skřlň
<br> : — „ - nová rozpojovacl skříň - nové uzemněnl skříně - slávajlcl elektroměr i j,- stávallcl přlpojková skřlň - stávajlcl rozpojovacl skříň
<br> ka trasy nového kabelového vedenl NN cca 1313 metrů ka trasy nového kabelového vedeni HDV cca 205 metrů
<br> lo evídenčnlho celku: NN
<br> Hořovíčky (okres Rakovnlk):545494
<br> fůr/»!
<br> 3.část
<br> Klas—l listů
<br> 2.část
<br> 1737/6
<br> O L/LELL l-Í'
<br> z\\
<br> 824/5
<br> 824/2
<br> _ 809/2
<br> 167
<br> 4/748/ 20.11748120 J [
<br> „„ ISIL:-
<br> 59
<br> umseavas HAŠEK S.R.O <.>
<br> Na Píska 19,213 01,Kamenné Žehrovice Projekce Elektro - Manž.Toplnkových 796,272 01 Kladno
<br> SeHrZŠwš
<br> Bím-.n
<br> KRESLIL: Tomáš Hllza KONTROLOVAL: VYPRACOVAL: Tomáš Hllza Pelr Ton DATUM: 05/201 NÁZEV STAVBY:.<.>.<.>.<.>,<.> <.>,STUPEN: DSi Horovncky - \! lukach vymena v.v za kNN NÁZEV VÝKRESU: MÉŘITKO: 1:50 Situace vedení NN - montáž - 1.část „SLO smvev;,Edmuom INVESTOR: r':|:7 hmm.<.>.“ : : ňlm nkanccl.<.> 59261) <.>
<br> Jenda:
<br> - nové kabelové vedeni NN 0.4le - nové kabelové vedenl NN 0,4kV uložené v kabel.chránlčce komllex 110 V — nové kabelové vedeni NN 0,4kV uložené v kabel.plast.žlabu KZZ - nové kabelové vedeni HDV 0.4kV „.- nové kabelové vedeni HDV 0,4kV uložené v kabel.chráničce korutlex 53 - slávajlcl nadzemnl vedenl NN 0.4kV - stávailcl kabelové vedeni NN 0.4kV - stávajlcl kabelový svod NN D.4kV - slávajlcl nadzemnl vedenl VN 22kV - slávajlcl kabelové vedenl HDV 0.4kv...
120. priloha_691821095_0_ÚR Hořovičky - V lukách.pdf (342.13 kB)
Městský úřad Jesenice
stavební odbor
<br> Mírové náměstí 368,270 33 Jesenice u Rakovníka
<br> Č.j.: Výst./1003/19/Pa V Jesenici 10.7.2019
Spis.zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
<br> 3390/18/2018
Pašíkovská
311 440 157
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,Teplická č.p.874,405 02 Děčín
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š KA
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Jesenice,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
25.10.2018 podal
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,IČ 247 29 035 Teplická č.p.874,405 02 Děčín
zastoupená na základě plné moci: UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>,IČ 257 19 980,Na Píska 19,273
01 Žilina,doručovací adresa: UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>,Manž.Topinkových 796,272 01 Kladno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Hořovičky – V lukách výměna v.v za kNN
<br> (dále jen "stavba") na pozemku p.č.: 811/7,1750,1748/1,1738/1,1737/6,1739,19/2,1740,1756/7 <,>
811/1,st.44/1,st.20,st.21/2,st.27,st.30/1,st.31/1,st.34/1,st.39,st.41,st.17/3,st 16/1,st.16/2 <,>
1738/4,st.15/1,1851,st.101,st.10/1,st.9,st.72,st.6,st.5/1,st.48,1737/8,st.52,st.53,st.54/1 <,>
st.3,st.88,st.102,st.130/1,st.97,st.98,st.99,st.114,st.105/1,st.89,st.129,st.90,704/2,1756/3 v
katastrální území Hořovičky (645494) <.>
<br> Stavba obsahuje:
F1 - Demontáž venk.Vedení NN
F2 - Kabelové vedení NN
F3 - Kabelové vedení HDV
<br> Popis:
Jedná se o vybudování nového distribučního kabelového vedení NN,které nahradí stávající nadzemní
distribuční vedení NN.Stá...

Načteno

edesky.cz/d/3136977

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz