« Najít podobné dokumenty

Obec Útvina - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 149/2019 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/208, III/1793, III/1794, III/2086 a III/2082 v obcích Bochov, Stanovice a Útvina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útvina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV- OOP č. 149/2019
Magísírálměsía KarlnwVarý— MnSkevská2 „ ',<,> karlovvv/lnvo ___—___ ODBOR DOPRAVY $píszn.: 12084IOD/19 COLAS CZ,a.s <.>,oblast Západ,Cj.: 12084/OD/19—2 Sedlecké 271/30,Rybáře Karlovy Vary,dne 10.7.2019 360 10 Karlovy Vary
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.149/2019
<br> Stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.381/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu s ustanovením & 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě COLAS CZ,a.s <.>,oblast Západ,ředitelství,na základě podané žádosti dne 9.7.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje Dl OŘ Karlovy Vary ze dne 8.7.2019 pod č.j.KRPK-54618-2/ČJ—2019-190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici lI/208,[ll/1793,Ill/1794,Ill/2086 a lII/2082 v obcích Bochov,Stanovice a Útvina,takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení.Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“.Na dobu: od 15.8.2019 do 15.11.2019 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,ll.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.€ 79 odst.1,pismzákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v ...

Načteno

edesky.cz/d/3136907

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz