« Najít podobné dokumenty

Obec Choustníkovo Hradiště - Závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Choustníkovo Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Choustníkovo Hradiště,IČ: 00277932
<br> za rok 2018
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 20.12.2018
- 3.6.2019
<br>
na základě písemné žádosti obce Choustníkovo Hradiště v souladu s ustanovením § 42 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č <.>
420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
Zahájeno bylo dne 12.07.2018 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Choustníkovo Hradiště
102
544 42 Choustníkovo Hradiště
<br> Zástupci za Obec:
- XXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
- kontroloři:
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § X č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 27.6.2018 a 27.6.2018 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení
prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku pře...
Výkazy Příspěvkévá organizace
Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
příspěvkové organizace
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 75015447
Název: Mateřská  škola, Choustníkovo Hradiště 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Choustníkovo Hradiště 12 ulice, č.p.Choustníkovo Hradiště 42
<br> obec Choustníkovo Hradiště obec Choustníkovo Hradiště
<br> PSČ, pošta 544 42 PSČ, pošta 544 42
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 75015447 hlavní činnost Předškolní výchova a vzdělávání
<br> právní forma Příspěvková  organizace vedlejší činnost Hostinská  činnost
<br> zřizovatel Obec Choustníkovo Hradiště CZ-NACE 801000
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 499 392 148
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Patricie Ittnerová  Mgr. Ivana Mrštíková 
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2019, 18h55m15s
<br> 25.01.2019 18h55m15s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (01012018 / 01012018)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 1 745 054,76  832 736,80  912 317,96  627 492,51 
<br> A.Stálá aktiva 939 654,04  832 736,80  106 917,24  131 999,24 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 4 850,00  4 850,00     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4 850,00  4 850,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051      ...
Příloha
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Choustníkovo Hradiště čp.102,544 42 Choustníkovo Hradiště
Obec Choustníkovo Hradiště00277932
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXX,obec@choustnikovohradiste.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B <,>
dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 XXX do XX XXX Kč,od XXX do X XXX Kč pouze podrozvaha <,>
dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 XXX do XX XXX Kč,od XXX do X XXX Kč pouze podrozvaha <,>
hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2018 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
2.Změny způsobů oceňování: nenastaly <.>
3.Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy.Účetní jednotka má vypracovaný odpisový plán <.>
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,žádné platby v roce 2018 nebyly realizovány v cizí
měně <.>
5.Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 000 Kč za položu <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 3.6.2019
11:25:16
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (chhradiste),verze: 2019.01
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr <.>
účet
<br> Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 1 700 325,66 1 659 100,77Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> 31 918,0...
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Choustníkovo Hradiště00277932
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
Sídlo: Choustníkovo Hradiště čp.102,544 42 Choustníkovo Hradiště
Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXX,obec@choustnikovohradiste.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,50 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 217 530,27 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 8 629,60 -Prodané zboží (504)4
<br> 1 092 252,85 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 210,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 938 712,88 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 921 574,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 377 530,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 3 432,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 123 964,87 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 3 000,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 8 940,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 931 343,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 4 891,38 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 31 670,70 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> 1 566,00 -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 237 556,51 -
<br> Hlavní...
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2018
<br> 00277932IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Obec Choustníkovo Hradiště
Choustníkovo Hradiště čp.102,544 42 Choustníkovo Hradiště
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXX,obec@choustnikovohradiste.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,50 135 638,50Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 26 470,50 26 470,50
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 246 400,00 109 168,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 51 979 637,51 16 215 002,32
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 9 403 991,23 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 12 368,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 35 857 302,64 13 781 187,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 5 132 598,62 1 159 256,42
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 274 558,90 1 274 558,90
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 298 818,12 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povole...
Výkaz Fin 2-12M
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 12 342 582,00 = 12 342 582,00
13 649 994,00 = 13 649 994,00
13 763 903,56 = 13 763 903,56
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 1 590 753,00 = 1 590 753,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 12 342 582,00 = 12 342 582,00
13 649 994,00 = 13 649 994,00
12 173 150,56 = 12 173 150,56
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
18 086 479,00 = 18 086 479,00
19 863 418,90 = 19 863 418,90
13 650 307,48 = 13 650 307,48
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
18 086 479,00 = 18 086 479,00
19 863 418,90 = 19 863 418,90
12 059 554,48 = 12 059 554,48
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
18 086 479,00 = 18 086 479,00
19 863 418,90 = 19 863 418,90
12 059 554,48 = 12 059 554,48
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
5 743 897,00- = 5 743 897,00-
6 213 424,90- = 6 213 424,90-
<br> 113 596,08 = 113 596,08
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 5 743 897,00 = 5 743 897,00
6 213 424,90 = 6 213 424,90
113 596,08- = 113 596,08-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
5 743 897,00 = 5 743 897,00
6 213 424,90 = 6 213 424,90
113 596,08- = 113 596,08-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
5 743 897,00- = 5 743 897,00-
6 213 424,90- = 6 213 424,90-
<br> 113 596,08 = 113 596,08
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 3.6.2019
11:21:44
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (chhradiste),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,0...
Schválený závěrečný účet
sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Choustníkovo Hradiště
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 277932
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Choustníkovo Hradiště čp.102
Choustníkovo Hradiště
54442 Choustníkovo Hradiště
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 499692942
499692942
choustnikovo.hrad@iol.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 7
<br> 21.6.2019
10:48:14
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (chhradiste),verze: 2018.02
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000,00 2 000 000,00 1 931 214,31
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 130 000,00 130 000,00 42 376,93
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00 200 000,00 167 400,26
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 700 000,00 1 530 517,37
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00 300 000,00 210 520,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 000,00 3 790 000,00 3 789 967,66
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 400 000,00 102 303,00 70 420,63
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 25 000,00 25 000,00 20 157,20
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 60...

Načteno

edesky.cz/d/3136264

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Choustníkovo Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz