« Najít podobné dokumenty

Obec Libenice - Obnova místní komunikace (p.č. 727/2) v obci Libenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti nezbytné pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu – Příloha č.1
„Obnova místní komunikace v obci Libenice“
<br> Prohlašuji,že jako účastník zadávacího řízení splňuji základní způsobilost,neboť jsem účastníkem:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,trestný čin obchodování s lidmi,trestné činy proti majetku v podobě podvodu,úvěrového podvodu,dotačního podvodu,podílnictví,podílnictví z nedbalosti,legalizace výnosů z trestné činnosti,legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,trestné činy hospodářské v podobě zneužití informace a postavení v obchodním styku,sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě,pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,pletichy při veřejné dražbě,poškození finančních zájmů Evropské unie,trestné činy obecně nebezpečné,trestné činy proti České republice,cizímu státu a mezinárodní organizaci,trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných v podobě trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,trestné činy úředních osob,úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu,splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu,a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <,>
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na p...
Výkaz výměr
Rekapitulace stavby Export Komplet 2.0 ZAMOK False False {8d1a763c-dc10-48c4-be60-1ae159161c14} 0,01 21 0,01 15 REKAPITULACE STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v Návod na vyplnění 0,001 Kód: 2019/004 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_ _x000d_ 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000d_ _x000d_ a) Souhrnný list_x000d_ - údaje o Uchazeči_x000d_ (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_ _x000d_ b) Rekapitulace objektů_x000d_ - potřebné Ostatní náklady_x000d_ _x000d_ 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000d_ _x000d_ a) Krycí list_x000d_ - údaje o Uchazeči,pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu_x000d_ (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000d_ _x000d_ b) Rekapitulace rozpočtu_x000d_ - potřebné Ostatní náklady_x000d_ _x000d_ c) Celkové náklady za stavbu_x000d_ - ceny u položek_x000d_ - množství,pokud má žluté podbarvení_x000d_ - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) 0,01 Stavba: Oprava komunikace - Libenice 0,1 KSO: CC-CZ: 1 Místo: Libenice Datum: 18.1.2019 10 100 Zadavatel: IČ: 0,1 DIČ: 0,1 0,1 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj 0,1 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 0,1 False Projektant: IČ: False DIČ: True 0,01 Zpracovatel: IČ: 0,01 Kadeřábek DIČ: True Poznámka: Náklady z rozpočtů 0.00 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 XXXX XXX DPH X.XX Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21.00% 0.00 0.00 snížená 15.00% 0.00 0.00 zákl.přenesená 21.00% 0.00 0.00 sníž.přenesená 15.00% 0.00 0.00 nulová 0.00% 0.00 0.00 XXXX s DPH v CZK X.XX Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Uchazeč Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 2019/004 Stavba: Oprava komunikace - Libenice Místo: Libenice Datum: 18.1.2019 Zadavatel: Projektant: Informatívní údaje z listů zakázek Uchazeč: Zpracovatel: Kadeřábek Kód XXXXX XXXX XXX DPH [CZK] XXXX s DPH [CZK] Typ z...
SOD návrh
(VZOR Smlouvy o dílo - Příloha č.3)
<br> SMLOUVA
O DÍLO č.XXX/2019
uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi stranami
<br> 1.OBJEDNATEL:
Obec Libenice
<br>
<br> se sídlem: Libenice 115,280 02 Libenice
zastoupená: Lubomírem Marcinem,starostou obce
<br>
<br>
IČ: 00235539
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> Číslo účtu: 9624151/0100
tel.:+420 778 085 058,e-mail: obec@libenice.cz
<br>
<br> dále jako „Objednatel“
2.ZHOTOVITEL:
…………………………….<.>
<br>
<br> se sídlem ………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
IČ: ………………… DIČ: …………………….<.>
<br>
<br> bankovní spojení: ………………………………
<br> č.ú.……………………… <.>
<br> tel.:……………… <.>,e-mail: _________
<br> Subjekt zapsaný v OR,vedeném u
dále jen „Zhotovitel“
<br> t a k  t o :
<br> Preambule
<br> 1.Objednatel tímto prohlašuje,že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající <.>
<br> 2.Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje,že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky,a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající <.>
<br> 3.Obě smluvní strany prohlašují,že tato smlouva je projevem jejich pravé,svobodné a omylu prosté vůle.Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují,že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek <.>
<br> Část I <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje,že je oprávněn realizovat stavbu – oprava místní komunikace v obci Libenice.Celková plocha opravovaných komunikací je 1271 m2.Objekt je umístěn na pozemku: p.č.727/2 k.ú.Libenice.[681989] Zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Kolín (takto specifikované budovy dále také jako „Nemovitost) <.>
1.2 Objednatel má zájem provést kompletní opravu místní komunikace dle projektové dokumentace...
Projektová dokumentace
libenice_pd_a3_14.1.19.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
Fotografie na celou stránku
<br> Fotografie na celou stránku
<br>
<br>
<br> libenice_pd_a4_21.1.19.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Fotografie na celou stránku
<br> Fotografie na celou stránku
<br> Fotografie na celou stránku
<br> Fotografie na celou stránku
<br> Fotografie na celou stránku
Krycí list
Příloha č.5 ZD
<br> Krycí list nabídky
<br> 1.Identifikace zakázky
<br> Název zakázky:
Obnova místní komunikace v obci Libenice
<br> Název projektu:
Obnova místní komunikace v obci Libenice
<br> Předmět zakázky:
Stavební práce
<br> 2.Zadavatel
<br> Název:
Obec Libenice
<br> Sídlo:
Libenice 115,280 02 Libenice
<br> IČ:
00235539
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
XXXXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> Kontaktní osoba:
Ing.Zbyšek Čelikovský
<br> Telefon:
<br> Fax:
 
<br> Mobil:
777 122 092
E-mail:
celikovsky@tntconsulting.cz
<br> Web:
http://www.tntconsulting.cz/
<br> 3.Uchazeč
<br> Obchodní firma / název:
 
<br> Sídlo:
 
<br> IČ:
 
DIČ:
 
<br> Osoba odpovědná jednat jménem uchazeče:
 
<br> Osoba odpovědná za realizaci zakázky:
 
<br> Kontaktní osoba:
 
<br> Telefon:
 
Fax:
 
<br> Mobil:
 
E-mail:
 
<br> 4.Nabídková cena
<br> Nabídková XXXX XXX DPH (v Kč):
<br>
<br> Celkem DPH (v Kč):
<br>
Nabídková cena vč.DPH (v Kč):
<br>
5.Datum,podpis,razítko
<br> Datum zpracování nabídky:
 
<br>  
<br> Podpis:
 
<br>
Razítko:
 
Výzva k podání nabídky
DOPORUČENĚ
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU V MMR
<br> Název programu: MMR
Pořadovéčíslo žádosti: 102492
Název projektu: Obnova místní komunikace v obci Libenice
Název zakázky: Obnova místní komunikace v obci Libenice
Předmět zakázky: Stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona č.134/2016 Sb <.>,ale na základě výjimky dle
§ 31a dle směrnice obce k zadávání VZ malého rozsahu.Zakázka je realizována v režimu
zakázky malého rozsahu.U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj <.>
<br>
Název příjemce (zadavatele):Obec Libenice
<br> Sídlo zadavatele:Libenice 115,280 02 Libenice
<br> IČ příjemce (zadavatele): 00235539
<br> Statutární zástupce příjemce (zadavatele):Lubomír Marcin,starosta obce
<br> Kontaktní osoba příjemce (zadavatele):Ing.Zbyšek Čelikovský
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele):tel: 777 122 092,e-mail:
celikovsky@tntconsulting.cz
<br> Datum vyhlášení zakázky: 12.7.2019
<br> Lhůta a místo pro podání nabídky
<br> - Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 13.7.2019 a končí dnem
1.8.2019 v 18:00 hodin <.>
<br> - Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Libenice,Libenice 115,280 02
Libenice,a to v úředních hodinách zveřejněných na http://www.libenice.cz.Nabídku
lze zaslat též doporučeně poštou na adresu sídla Obec Libenice,Libenice 115,280 02
Libenice <.>
<br> - Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli,tedy
nikoli datum odeslání.Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas
nejlépe s několikadenním předstihem <.>
<br>
Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek,tedy 1.8.2019
v 18:00 hodin.Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Obec Libenice <,>
Libenice 115,280 02 Libenice <.>
<br> Nabídka musí být podána v českém jazyce <.>
<br> Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je oprava místní komunikacev obci Libenice.V rámci oprav
budestávající zpevněníodstraněno a bude proved...
Zadávací dokumentace
1
<br>
<br> Zadávací dokumentace
<br>
Název programu: MMR
<br> Pořadové číslo žádosti: 102492
<br> Název projektu: Obnova místní komunikace v obci Libenice
<br> Název zakázky: Obnova místní komunikace v obci Libenice
<br> Předmět zakázky: Stavební práce
<br> Tato zakázka není realizována dle zákona č.134/2016 Sb <.>,ale na základě výjimky dle
§ 31 a dle směrnice obce k zadávání VZ malého rozsahu.Zakázka je realizována
v režimu zakázky malého rozsahu.U této zakázky je plánováno spolufinancování
z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj <.>
<br>
<br> 1) Identifikace zadavatele
<br>
Název zadavatele: Obec Libenice
<br> IČ zadavatele: 00235539
<br> Sídlo zadavatele: Libenice 115,280 02 Libenice
<br> Statutární zástupce zadavatele: XXXXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing.Zbyšek Čelikovský
<br> Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 777 122 092,e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz
<br> 2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
<br>
- Předmětem zakázky je oprava místní komunikace v obci Libenice.V rámci oprav
<br> bude stávající zpevnění odstraněno a bude proveden jednotný finální asfaltový povrch <.>
Délka opravovaného úseku je 200 m a celková plocha je 1 271 m².Dotčený pozemek:
p.č.727/2 v k.ú.Libenice <.>
<br> - Technická a materiální specifikace parametrů předmětu díla je uvedena v příloze č.2
(výkaz výměr) a příloze č.4 (projektová dokumentace) této zadávací dokumentace <.>
<br> - Uchazeč je povinen se podrobně seznámit s projektovou dokumentací a v případě,že
bude vybrán realizovat dílo,realizovat dílo tak,aby bylo v souladu s PD a splňovaly
technické parametry podmínky definované v projektové dokumentaci <.>
<br> - Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy materiálů,nebo
výrobků,jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i
jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (užití výrobků a materiálů jiných
obchodn...

Načteno

edesky.cz/d/3135635

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz