« Najít podobné dokumenty

Obec Dírná - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dírná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení přechodné úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV „ECM 51- „ — » Dima __
<br> Odbor výstavby a regionálního rozvoje,____,___ o -- ** náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX Žíža/Ž) Přílohy: Spis.zn.: MS/XXXXX/XXXX/Kub Č.jz IWS/14787/2019 Vyřizuje: XXXX XXXXX gbec Žgna Telefon: XXX XXX XXX ""a.<.> E-mail' k b © b i 391 27 Dlrna.u es muso es av.cz IČO 00252166 Datum: 11.07.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a RR,silniční hospodářství,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je věcně a místně příslušným správním orgánem ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích Il.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Soběslav dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb."),postupem v souladu s ust.9 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb."),na základě podnětu právnické osoby - Obec Dírná,IČO 00252166,Dírná 38,391 27 Dírná,(dálejen „žadatel"),podaného dne 11.04.2019 <,>
<br> rozhodl o stanovení přechodné úpravy provozu
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.a po předchozím souhlasu KŘ Policie Jčk,DI XXXXX ze dne XX.XX.XXXX pod č.j.KRPC — 777 — 343/ČJ — 2019 —— 020806
<br> na pozemních komunikacích: III/13522,|||/13528 a MK v obci Závsí a Třebějice v místě: Závsí,Dírná,Třebějice — viz situace
<br> z důvodu: Výstavba nového odvodnění v obci Závsí
<br> na dobu: od 22.07.2019 do 08.04.2019
<br> popis IVIÚP: označení úplné uzavírky při výstavbě nového odvodnění vobci Závsí - viz DIO v příloze
<br> Č.j.MS/14787/2019 str.2
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být V souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu...

Načteno

edesky.cz/d/3135610

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dírná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz