« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Usnesení o zahájení přezkumného řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení
Oobec Velké Přílep
<br> lo ydne.<.> g.í.Ž9/€Íf
<br> MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.<.>.<.>.<.>.fkomu „že.—c.“
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Staroměstské nám.6 110 15 Praha ]
<br> Adresáti: dle mzdělovníku
<br> V Praze dne 09.července 2019 Č.j.: MMR-54800/2018-83/3559
<br> USNESE NÍ O ZAHÁJENI PREZKUMNÉHO R 1 Z E N ] Ministerstvo pro místní rozvoj,jako správní orgán příslušný podle & 14 odst.1 zákona č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.& 11 odst.1 písm.b) a ust.& 178 odst.1 a 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),za použití ust.š 95 odst.1 a ve lhůtě dle ust.ij 174 odst.2 téhož zákona <,>
<br> zahajuje přezkumné řízení
<br> ve věci přezkoumání územního opatření 0 stavební uzávěře ze dne 23.07.2018,jako opatření obecné povahy,vydaného Radou Středočeského kraje,pro koridor silnic H/240 all/101 vúseku Tuchoměřice (D7) — Tursko vč.napojení do mimoúrovňové křižovatky (,MUK“) Středotlaký,úprava MÚK (3 x MÚK),který byl drive vymezen v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje vydaných Zastupitelstvem Středočeského kraje,usnesením č.4-20/2011/ZK ze dne 19.12.5201 1 <.>
<br> Přezkumné řízení se zahajuje na základě předběžného posouzeni územního opatření 0 stavební uzávěře,kdy Ministerstvo pro místní rozvoj dospělo k závěru,že lze mít důvodně za to,že uvedené územní opatření o stavební uzávěře ze dne 23.07.2018 bylo vydáno vrozporu s právními předpisy <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Zastupitelstvo Středočeského kraje ve smyslu ust.55 7 a 36 stavebního zákona a ust.% 171 až 174 správního řádu a přílohy č.4 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,rozhodlo dne l9.prosince 2011 usnesením č.4—20/2011/ZK,() vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje formou opatření obecné povahy s platností pro celé území Středočeského kraje....

Načteno

edesky.cz/d/3135213

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz