« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Zápis č.6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.6/2019
Zápis č.6 / 2019
<br>
ze zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Háje z 27.6.2019
<br>
Místnost obecního úřadu: zahájení v 18:00 hod <.>
Předsedající jednání: p.XXXXX XXXXXX
<br> Přítomni: X členů dle prezenční listiny
<br> Program jednání:
<br> 1.Zahájení,schválení programu <.>
2.Schválení ověřovatelů zápisu <.>
3.Schválení účetní závěrky <.>
4.Schválení závěrečného účtu <.>
5.Prodej části pozemku č.parc.377/34 v k.ú.Háje u Příbramě <.>
6.Žádost ZOD 11.KVĚTEN a.s <.>,Milín <.>
7.Rozpočtové opatření č.4 <.>
8.Výběrové řízení na opravu komunikace v obci Háje,financované z účelovédotace v
rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy arozvoje venkova,dotační titul
117d8210A Podpora obnovy místních komunikací <.>
9.Výběrové řízení na koupi traktoru na komunální potřebu obce Háje <.>
10.Finanční dar od firmy XXXXX XXXXXXXXX s.r.o <.>
XX.Diskuse <.>
12.Usnesení <.>
13.Závěr <.>
<br>
Průběh jednání:
<br>
1.Zahájení provedl starosta p.XXXXX XXXXXX,přivítal přítomné členy zastupitelstva obce
a konstatoval usnášení schopnost ZO (6 členů).Byl přednesen program jednání a
<br> doplněn o body 3,4,8,9.Starosta vyzval členy ZO k podání návrhů na úpravu,či
doplnění programu.Program jednání byl jednomyslně odsouhlasen <.>
2.ZO schválilo,že tento zápis budou ověřovat tito členové: XXXX XXXXXXX a XXXXX XXXX <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se 0
3.Bylo sděleno,že z řad občanů a zastupitelů nebyly vzneseny žádné písemné,ani ústní
<br> připomínky k účetní závěrce a k hospodaření obce za rok 2018.ZO schválilo účetní
závěrku za rok 2018 <.>
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> 4.Bylo sděleno,že z řad občanů a zastupitelů nebyly vzneseny žádné písemné,ani ústní
připomínky k návrhu závěrečného účtua výsledku kontroly hospodaření obce za rok
2018.ZO projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2018
s vyjádřením: se souhlasem s celoročním hospodařením,a to bez výhrad <.>
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> 5.ZO schválilo prod...

Načteno

edesky.cz/d/3134372

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz