« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlice - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opatreni-obecne-povahy.pdf
Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám.Armády 1213/8,P.O.BOX 36,669 22 Znojmo
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 1496712019 DOP/Za
<br> č.1: MUZN 8340812019 Obecní úřad PAVL'CE Čím dupou
<br> VYŘIZUJE: lng.XXX XXXXXXXXXX okr.Znojmo
<br> TEL.: XXXXXXXXX Zpracovatel
<br> E-MAlL: Eva.Zavadilova©muznojmo.cz Došlo A &.\4 — 52304 Oi M
<br> DATUM: 12.07.2019 Č-l- W „„ mak Přílohy 51.; <,>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán"),jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.š 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu právnické osoby: Dopravní stavby Smrčka s.r.o <.>,IČ 02620430,17.listopadu 850/25,669 02 Znojmo 2 (dále jen „žadatel"),podaného dne 09.07.2019,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.5 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a podle zvláštní úpravy ust.& 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.š 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.š 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> 5 t a n o ví podle ust.& 77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na silnicích ll.a III.třídy a na místní komunikaci v obci Vranovská Ves <,>
<br> v rozsahu dle situací přechodného dopravního značení,které zpracovala právnická osoba Urbania-jih,s.r.o <.>,a které jsou přílohou opatření obecné povahy.Důvodem umístěnídopravního značení a dopravního za...

Načteno

edesky.cz/d/3134352

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz