« Najít podobné dokumenty

Obec Častolovice - Usnesení z RM-17-2019 ze dne 24. června 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častolovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 2
<br> Městys Častolovice
Masarykova 10,517 50 Častolovice
tel.č.: 494 323 911 | e-mail: e-podatelna@ou-castolovice.cz
<br> U S N E S E N Í
schůze č.17 Rady městysu Častolovice
<br> konaná dne 24.6.2019 v Úřad městyse Častolovice od 14:00 hod <.>
<br> 1/RM-17-2019 Rada městyse Častolovice schvaluje program jednání dle zaslané pozvánky <.>
<br> 2/RM-17-2019 Rada městyse Častolovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti IE-12-2007474/VB/2,Častolovice,Havlíčkova čp.57 a 12 - kNN s firmou ČEZ
Distribuce,a.s.a pověřuje starostu podpisem smlouvy <.>
<br> 3/RM-17-2019 Rada městyse Častolovice nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru na činnost Oblastní charitě Pardubice na letošní XXX z
důvodu,že příspěvek byl již zaslán na účet v lednu 2019 <.>
<br> 4/RM-17-2019 Rada městyse Častolovice souhlasí s žádostí pana A*** K*** o přidělení bytu v Rychnově
nad Kněžnou za podmínky proplacení daru ve výši 30.000,- Kč pro městys Častolovice <,>
který tuto částku uhradí Sociální službě města Rychnova nad Kněžnou o.p.s.za umístění
klienta <.>
<br> 5a/RM-17-2019 Rada městyse Častolovice nemá námitek k předložené PD: "Modernizace vstupů do
výrobního závodu Isover" (kolárny,průmyslové vrátnice) za předpokladu zachování
stávajícího bezpečného průjezdu k ČOV a trvalého průjezdu k nemovitosti čp.30 - p.V*** <.>
Nesouhlasí s výstavbou na poz.parc.č.1144/11 a 1294/13 v k.ú.Častolovice / ostatní
plocha,ostatní komunikace / z důvodu omezení bezpečného provozu na místních
komunikacích <.>
<br> 5b/RM-17-2019 Rada městyse Častolovice nemá námitek k připravované akci: "Výměna výkladů a dveří v 1 <.>
NP domu čp.54 Častolovice" <.>
<br> 5c/RM-17-2019 Rada městyse Častolovice nemá námitek a pověřuje k vydání souhlasu jako vlastníka
(MĚSTYSE Častolovice) sousedního pozemku par.č.st.98 v k.ú.Častolovice na
koordinačním situačním výkresu <.>
<br> 6a/RM-17-2019 Rada městyse Častolovice schvaluje uzavřením mateřské školy v době hlavních pr...

Načteno

edesky.cz/d/3133420

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častolovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz