« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - SOŠP_Inventarizační zpráva 2018.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOŠP_Inventarizační zpráva 2018.doc
Inventarizační zpráva
o provedené inventuře dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,oprávek,pohledávek,závazků,ostatního majetku na podrozvaze a výpůjčky Svazku obcí šumavského Podlesí se sídlem v Česticích
<br> k 31.12.2018
Na valné hromadě Svazku obcí šumavského Podlesí (dále SOŠP),která se konala 6.12.2018 byl vzat na vědomí plán inventur na rok 2018 k provedení inventarizace majetku,pohledávek a závazků a stanovení inventarizačních komisí <.>
<br>
Inventury byly zahájeny 27.12.2018 a ukončeny 16.1.2019.Byla provedena fyzická i dokladová inventura.Byly zkontrolovány inventarizační identifikátory u vybraného majetku.Skutečné stavy byly zaznamenány v inventurních soupisech <.>
<br> Inventarizační činnosti
Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově úřadu městyse Česticedne 27.12.2018,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br> Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventa...

Načteno

edesky.cz/d/3131134

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz