« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Příloha SOŠP 2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha SOŠP 2018.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí šumavského Podlesí se sídlem v Česticích; IČO 70659192; 1,387 19 Čestice
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 09:38
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Opravné položky nebyly tvořeny <.>
DSO neuplatnil reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji <.>
DSO v r.2018 odepisuje hmotný i nehmotný majetek,oprávky jsou zaúčtovány na účty 073,078,079,081 a 088.DSO zvolil
rovnoměrnou metodu odepisování dlouhodobého majetku.Odpisy se účtují čtvrtletně na účet 551 <.>
Účetní jednotka má stanovenou nižší hranici pro DDNM a to ve výši 5.000,- Kč <.>
Zásoby v DSO nejsou tvořeny <.>
Fondy v DSO nejsou tvořeny <.>
DSO ke dni účetní závěrky časově nerozlišoval <.>
DSO neúčtoval metodou kurzových rozdílů
<br> Účetní metody,které DSO používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.O účetnictví,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,Českých
účetních standardů č.701 až 710,MP/28/OEKO - Příklady účtování pro obce a DSO od 1.6.2018,jehož účetní aspekty byly
schváleny zástupci MF ČR
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 228 068,00228 068,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 530,004 530,00901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 223 538,00223 538,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů ...

Načteno

edesky.cz/d/3131132

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz