« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Závěrečný účet obce za rok 2018 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf [0,35 MB]
Ing.Věra Lantová,SNP 640,500 03 Hradec Králové 3 Oprávnění Komory auditorů ČR č 0508
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> \:
<br> Podle zákona c.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 510 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.") <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obec Lodín
<br> se sídlem Lodín 503 15 Nechanice IČ: 00269051
<br> (dále jen územní samosprávný celek)
<br> za období od 11.2018 do 31.12.2018
<br> lng.Věra Lantová,SNP 640,500 03 Hradec Králové 3 Oprávnění Komory auditorů ČR č 0508
<br> |.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:
<br> XXXXX XXXXXX,starosta územního samosprávného celku
<br> Auditor: Ing.Věra Lantová,oprávnění KAČR 0508,SNP 640,500 03 Hradec Králové
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku: ing.Věra Lantová - auditor,oprávnění KAČR č.0508
<br> Vymezení pravomoci auditem k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku Lodín v souladu s ustanovením 5 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením 9 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: Obecní úřad Obce Lodín
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání haspodaření Obce Lodín provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 14.8 <.>,21.8 <.>,6.11.2018
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 6.3 <.>,2.4.2019
<br> Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení: 14.8.2018 — převzetí vyžádaných d...
Závěrečný účet obce za rok 2018.pdf [0,14 MB]
Obec Lodín IČ: 00269051
<br> '
<br> Závěrečny účet obce za rok 2018 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> % plnění k Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k upravenému rozpočet Opatření rozpočet 31.12.2018 rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 24 474,50 3 812,80 28 287,30 28 207,63 99,72 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 679,50 113,40 1 792,90 1 582,67 88,27 Třída 3 - Kapitálové příjmy 240,00 25,00 265,00 212,95 80,36 Třída 4 - Přijaté dotace 83,00 72,98 155,98 155,98 100,00 Příjmy celkem 26 477,00 4 024,18 30 501,18 30 159,23 98,88 Třída 5 - Běžné výdaje 16 313,95 2 587,56 18 901,51 13 275,81 70,24 Třída 6 - Kapitálové výdaje 51 045,00 1 840,54 52 885,54 36 716,39 69,43 Výdaje celkem 67 358,95 4 428,10 71 787,05 49 992,20 69,64 Saldo: Příjmy - výdaje -40 881,95 403,92 -41 285,87 -19 832,97 Třída 8 - financování 40 881,95 403,92 41 285,87 19 832,97 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů 0,00 Financování celkem 40 881,95 403,92 41 285,87 19 832,97
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní v úředních hodinách a na elektronické úřední desce (výkaz FIN 2—12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně ode dne vyvěšení do
<br> 19.06.2019 <.>
<br> Součástí ZÚ jsou i výkazy příspěvkové organizace zřízené obcí Lodín (rozvaha,výkaz zisku a ztrát a
<br> příloha) <.>
<br> 2) Stavy na běžných účtech k 31.12.2018 (v Kč)
<br> Účet - název 231 30 - BÚ čs 231 32 - BÚ ČNB Celkem
<br> 516 546,02
<br> 12 259 864,97
<br> Zůstatek k 31.12.11 743 318,95
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
<br> veřejné úrovně (v Kč)
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 135 981,00 Kč.Rozpis přijatých dotací a jej...
VYSLEDOVKA 12 2018[1].PDF [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Lodín 3z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 4 999 700,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.4 999 700,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 108 595,42 0,00 152 584,46 0,00
<br> 35.558 366 514,00 0,00 412 285,90 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 544,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 3 637 025,00 0,00 3 528 643,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 88 184,39 0,00 122 196,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 14 000,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 1 500,00 0,00 930,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 3 393,00 0,00 2 831,00 0,00
<br> 14.524 470 901,00 0,00 423 010,00 0,00
<br> 13.521 1 788 866,00 0,00 1 466 979,00 0,00
<br> 12.518 3 273 436,33 0,00 2 744 205,63 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 144 593,24 0,00 48 749,89 0,00
<br> 9.512 1 874,00 0,00 938,00 0,00
<br> 8.511 2 430 001,80 0,00 1 378 682,77 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 431 269,00 0,00 545 531,00 0,00
<br> 1.501 218 524,24 0,00 379 228,53 0,00
<br> I.12 964 677,42 0,00 11 221 339,18 0,00
<br> A.21 777 865,42 0,00 14 400 300,24 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Lodín
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Lodín
<...
Stručné zhodnocení výsledků finančních kontrol.pdf [0,05 MB]
Stručné zhodnocení výsledků finančních kontrol v roce 2018 ( k příloze č.lb,bodl)
<br> Řídící kontrola probíhala V obci Lodín následnými kontrolními metodami:
<br> - zjištěním'skutečného stavu hospodaření a jeho porovnání s dokumentací - sledováním správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky - šetřením a ověřováním skutečností týkajících se příslušných operací
<br> Při řídící kontrole byly použity následující kontrolní postupy:
<br> - schvalovací postupy ( zajišťovaly prověření podkladů připravovaných operací)
<br> - operační postupy (zajišťovaly úplný a přesný průběh operací Včetně jejich vypořádání,vyúčtování a podchycení v evidenci)
<br> - hodnotící postupy (zajišťovaly porovnání údajů uložených v informačním systému s údaji z výkazů & hlášení a dále jejich porovnání se schválenými rozpočty)
<br> - revizní postupy (prověřily správnost vybraných operací)
<br> Následnou kontrolou je zpracování účetních výkazů a rozborů hospodaření <.>
<br> V roce 2018 proběhly v obci Lodín tyto kontroly: - audit hospodaření PO SMaSZL provedený nezávislou auditorkou dne 19.04.2018 a 03.05.2018 - přezkoumání hospodaření obce Lodín provedený nezávislou auditorkou dne 15.08.2018 — 27.03.2018 - periodická kontrola VZP (01.05.2013 — 30.04.2018) dne 06.06.2018
<br> Při průběžných kontrolách nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> V Lodíně dne 08.02.2019
<br> vyhotovil: Fučíková schválil: XXXXXX XXXXX,starosta
<br> OBEC LODÍN
<br> LODÍ XXX 15 N.nice Ičoč00269 ' ;" QMS-,' — 1389 0800 Hz,<.>
<br> „čr
ROZVAHA 12 2018[1].PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Lodín 5z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 15 930 218,64 0,00 15 930 218,64 27 524 522,74
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 179 901,00 0,00 179 901,00 207 021,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.179 901,00 0,00 179 901,00 207 021,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 60 591 953,45 0,00 60 591 953,45 66 655 900,66
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.60 591 953,45 0,00 60 591 953,45 66 655 900,66
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 32 041 598,86 0,00 32 041 598,86 4 573 983,07
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 777 205,41 2 777 205,41 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 16 788 559,55 8 742 094,25 8 046 465,30 6 392 269,30
<br> 3.021 154 147 699,71 53 496 137,00 100 651 562,71 96 176 330,24
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 32 668 375,65 0,00 32 668 375,65 32 655 075,65
<br> II.238 423 439,18 65 015 436,66 173 408 002,52 139 797 658,26
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 625 670,00 298 992,00 326 678,00 405 350,00
<br> 5.018 130 099,25 130 099,25 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.755 769,25 429 091,25 326 678,00 405 350,00
<br> 299 951 062,88 65 444 527,91 234 506 534,97 207 065 929,92
<br> 315 881 281,52 65 444 527,91 250 436 753,61 234 590 452,66
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Lodín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Lodín
<br> Právní forma:
<br> Předmět či...
PRILOHA 12 2018[1].PDF [1,21 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Lodín 1z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec LodínNázev:
<br> Sídlo: Lodín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> výkon veřejné spravy
<br> 00269051Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 5.2.2019 10:07:27
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Používané směrnice v obci k účtování
Oběh účetních dokladů
Směrnice pro časové rozlišování
Podrozvaha a evidence pro zpracovní přílohy účetní závěrky
Účtování a oceňování dlouhodobého majetku
Odepisování dlouhodobého majetku
Směrnice pro provedení inventarizace
Směrnice o pohledávkách
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2010 <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Lodín 2z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 9 000,00 9 000,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 ...
Inventarizační zpráva[1].pdf [0,06 MB]
Příloha č.5 Směrnice pro provedení inventarizace Stránka č.1 IČ: 00269051 Obec Lodín Lodín 100 503 15 Nechanice
<br> Inventarizační zpráva
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy č.7xx a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018
<br> Proškolení členů inventarizační komise
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 7.1.2019,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na protokole.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> Průběh inventarizace
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 08.01.2019 Inventarizace byla ukončena dne: 1 8.01.2019
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Inventarizační komise: Předseda IK: XXXX XXXXXXX Člen IK: Ing.XXXXX XXXXX Člen IK: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Vyjádření inventarizační komise
<br> a) k zjištěným inventarizačním rozdílům ( odpovědnost,míra zavinění,náhrada škody) - nebyly zjištěny
<br> b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů: - byly dodrženy
<br> c) opatření k odstranění nedostatků
<br> — v průběhu inventarizace uložená: nebyla uložena
<br> — navrhovaná po skončení inventarizace: nebyla navržena
<br> Prohlášení inventarizační komise
<br> a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/ 1991 Sb <.>,o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace <.>
<br> b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> % 7
<br> *L/ ';).:: 2
<br> Dne:.<.>.24.01.2019.<.>.<.>.<.>.<.> „,<.> -fi.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.šedainven rizační komise
<br> Pře
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
FIN 2-12 M 12 2018[1].PDF [0,42 MB]
oddíl I./ 1
<br> 2329 150 000,00 180 306,002111 185 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n <.>
<br> 2310 **** 18 000,00 17 129,0018 000,00
<br> 2310 18 000,00 17 129,002142 18 000,00Příjmy z podílů na zisku a dividend
<br> 2310 Pitná voda
<br> 1032 **** 500 000,00 607 144,00650 000,00
<br> 1032 500 000,00 607 144,002111 650 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000 **** 24 579 000,00 28 401 452,6028 481 281,00
<br> 0000 0,00 20 000,004122 20 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 83 000,00 83 000,004112 83 000,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 52 981,004111 52 981,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 15 000,00 22 000,002460 22 000,00Splátky půjč.p.od obyvatelstva
0000 6 500,00 15 840,002411 16 000,00Splátky půjč.p.od podn.subj.- FO
0000 393 000,00 339 143,251511 393 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 19,211382 100,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 20 000,00 29 135,521381 35 000,00Daň z hazardních her
0000 5 000,00 1 960,001361 5 000,00Správní poplatky
0000 6 000,00 5 825,001341 6 000,00Poplatek ze psů
0000 2 000,00 0,001337 2 000,00Poplatek za komunální odpad
0000 20 000 000,00 22 704 430,001333 22 704 510,00Poplatky za uložení odpadů
0000 1 800 000,00 2 505 233,321211 2 506 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 193 500,00 237 690,001122 237 690,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 950 000,00 1 016 537,331121 1 017 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 95 000,00 110 761,621113 111 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 40 000,00 28 058,721112 40 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 970 000,00 1 228 837,631111 1 230 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 -...

Načteno

edesky.cz/d/3130077

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz