« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1447 - vyhlaska_VP_bez_SEA_zkracene.pdf [0,27 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav
<br> U 1224/03,U 1307/03,U 1308/03,U 1309/03,U 1310/03,U 1311/03,U
1312/03,U 1313/03,U 1314/03,U 1315/03,U 1316/03,U 1317/03,U
1318/03,U 1319/03,U 1320/03,U 1321/03,U 1322/03,U 323/03,U
<br> 1324/03,U 1325/03 a U 1326/03
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03,U
1307/03,U 1308/03,U 1309/03,U 1310/03,U 1311/03,U 1312/03,U 1313/03,U
1314/03,U 1315/03,U 1316/03,U 1317/03,U 1318/03,U 1319/03,U 1320/03,U
1321/03,U 1322/03,U 1323/03,U 1324/03,U 1325/03,U 1326/03
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č <.>
38/78,38/79,38/80,38/81,38/82,38/83,38/84,38/87,38/89,38/90 a 38/93 ze dne 14.6 <.>
2018,kterými byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn zkráceným postupem
pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změny ÚP vydávají <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 8....

Načteno

edesky.cz/d/3128047

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz