« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1453 - priloha_a_Vyhlaska__SPJ.pdf [0,27 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhu změny
<br> Z 2600/00
ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 3,Praha 9,Praha 10; lokalita Nákladové nádraží Žižkov a areál Vackov,a.s;
<br> vymístění železniční dopravy a začlenění území do městské struktury,VPS)
a
<br> vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny
celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „Změna ÚP“) společným jednáním o návrhu Změny ÚP a zveřejnění
příslušné návrhové dokumentace <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
Návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.28/26 ze dne 15.6.2017,kterým byly schváleny Pokyny
pro zpracování návrhu této změny <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 23.7.2019 od 9.00 hod <.>
ve velkém zasedacím sále
<br> Magistrátu hl.m.Prahy
Mariánské nám.2,Praha 1
<br>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 7.7.2019 do 22.8.2019 včetně <.>
<br> V téže době bude kompletní návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ vystavena
k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www....

Načteno

edesky.cz/d/3124592

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz