« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 25.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 25.6.2019
[1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 25.6.2019 od 20.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Boháňka
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,Jan
<br> Toth,<,> Bc.Veronika Exnerová,I K,XXXXX XXXXXX
<br> Přítomno: X z X
<br> Omluveni: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Neomluveni:
<br> Zapisovatel: M.Korbel
<br> Ověřovatelé: XXX XXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: J D
<br> Program:
<br> 1.Seznámení se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva <.>
2.Projednání schválení hospodářského výsledku obce Boháňka a účetní závěrky za rok
<br> 2018
3.Projednání návrhu závěrečného účtu obce Boháňka za rok 2018
4.Rozpočtové opatření
5.Cenová nabídka „studna Votuz“
6.Návrh odkupu pozemku p.č.183/1,183/6,zapsaných na LV číslo 86 k.ú.Boháňka
7.Požadavek nákupu nových požárních hadic SDH Boháňka-Skála
8.Generální oprava - nákup nové stříkačky pro SDH Boháňka-Skála
9.Seznámení s poskytnutím příspěvku na okrskové cvičení Rašín
10.Seznámení s nákupem a instalací dětského hřiště ve Skále <.>
11.Seznámení s instalací skříně pro AED do budovy č.p.27 v Boháňce
12.Ostatní/ různé
13.Diskuze
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani
doplnění.ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných <.>
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem ze zasedání obce konaného dne
14.5.2019.K uvedenému nebyly připomínky <.>
<br> Zastupitelé berou na vědomí
<br>
<br> [2]
<br> 2.Projednání schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky
Obce Boháňka za rok 2018
Starosta XXXXXXXXX ke schválení účetní závěrku k XX.XX.XXXX a hospodářský
výsledek obce za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve výši 1 259
075,39 Kč
ZO schvaluje účetní závěrku k 31.12.2018 a hospodářský výsledek obce za
účetní období 2018 ve výši 1 259 075,39 Kč <.>
(příloha – Výkaz zisku a ztráty za rok 2018)
<br> Hlasování zastupitelů Pro: 8 z 8 - tj.100%
<br> 3) Projednání Závěrečného účtu Obce Boháňka za rok 2018 <.>
Star...

Načteno

edesky.cz/d/3124315

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz