« Najít podobné dokumenty

Město Hlinsko - stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na PK II/343 - výstavba opěr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlinsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hlinsko_Blatno_opěrná_zeď.pdf
B 21a
<br> B 21a
<br> P 8
<br> P 7
<br> 3,0m
<br> 2
0
<,> 0
<br> m
<br> MÍSTO STAVBY
<br> Vyjádøení úèastníka øízení:
<br> * s o u h l a s í m e - n e s o u h l a s í m e
<br> razítko,podpis
* nehodící se,škrtněte
<br> www.dopa-cz.cz
dopa@dopa-cz.cz
<br> tel: 724 513 970
<br> DOPA CZ
<br> N
<br> Legenda:
<br> - uzavøený úsek komunikace
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> www.dopa.cz dopa@dopa.cz
<br> tel: 724 513 970
<br> DOPA CZDOPA CZ
KRESLIL:
ZPRACOVAL:
TECH.KONTROLA:
ZODPOV.PROJEKTANT:
HLAVNÍ PROJEKTANT:
<br> AKCE:
<br> OBSAH:
<br> STUPEÒ:
ZAKÁZKA ÈÍSLO:
ARCHIVNÍ ÈÍSLO:
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> MÌØÍTKO:
ÈÍSLO SOUPRAVY: ÈÍSLO PØÍLOHY:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> OBJEKT:PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> KRAJ:PARDUBICKÝ OKRES:CHRUDIM OBEC:HLINSKO
INVESTOR:SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> REALIZAÈNÍ
D 19112
<br> 06/2019
<br> A 3
--
<br> A 1
<br> 343
<br> 343NÁVRH DIO
<br> HLINSKO - BLATNO,VÝSTAVBA OPÌRNÉ ZDI
NA SIL.II/343 V KM 25,230
<br> ÈÁSTEÈNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/343
<br>
Stránka 1
2019-46019.pdf
Adresa:
<br> Město Hlinsko
<br> Poděbradovo náměstí 1
<br> 539 23 Hlinsko
<br> Tel: 469 315 311
<br> Fax: 469 319 255
<br> E – mail: mesto@hlinsko.cz
<br> Bankovní spojení:
<br> KB Chrudim
<br> 19–623531/0100
<br> IČO: 00270059
<br> Spisová značka: S-SÚ/46019/2019/7
<br> Strana 1 (celkem 3)
<br>
<br> Městský úřad Hlinsko *MUHLX00G3UGY*
Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,Hl insko
<br>
<br> Váš dopis ze dne: 2.7.2019 Vaše značka:
<br> Č.j.: Hl 46040/2019/SÚ Spisová značka: S-SÚ/46019/2019/7
<br> Opráv.úřed.osoba: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX Spis.znak – skart.znak/lhůta: XXX.X/AXX
<br> Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 3 str./ 1 příloha
<br> E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 2.7.2019
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Hlinsko,stavební úřad – úsek silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný
<br> podle § 124 odst.6.zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) podle ustanovení
<br> § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na
<br> základě žádosti ze dne 2.7.2019 kterou podala
<br> Správa a údržba silnic Pardubického kraje,Cestmistrovství Hlinsko,IČO 00085031,Srnská č.p <.>
<br> 382,539 01 Hlinsko v Čechách 1(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Policie ČR,dopravního
<br> inspektorátu Chrudim (dále jen "orgán policie") č.j.: KRPE-49391-1/ČJ-2019-170306 ze dne 1.7.2019 <,>
<br> rozsah omezení: částečná uzavírka
<br> na komunikaci: silnice II/343
<br> v místě: Hlinsko,místní část Blatno,silnice II/343 v km 25,230,viz příloha - celkový situační výkres a
<br> DIO
<br> z dů...

Načteno

edesky.cz/d/3121581

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlinsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz