« Najít podobné dokumenty

Obec Jetřichovice - č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jetřichovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
OBEC JETŘICHOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE JETŘICHOVICE
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2019,o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Jetřichovice se na svém zasedání dne 19.června 2019 usneslo usnesením č.<.> “150/19 vydat na základě _? 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozděfších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích),a v souladu s ustanovením 59 10 písm.d) a 59 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška “):
<br> Clanek 1 Úvodní ustanovení
<br> 1) Obec Jetřichovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).0 2) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Jetřichovice (dále jen „správce poplatku“).2l
<br> Článek 2 Předmět poplatku a poplatník
<br> 1) Předmět poplatku upravuje zákon?) 2) Poplatníka vymezuje zákon.“
<br> Článek 3 Ohlašovací povinnost
<br> 1) Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození,existoval-li důvod osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti <.>
<br> 2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5)
<br> “ 5 1 písm.a) a 5 2 zákona o místních poplatcích
<br> 2) 5 14 odst.3 zákona o místních poplatcích
<br> 3) © 2 odst.2 zákona o místních poplatcích („Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců."); © 2 odst.3 zákona o místních poplatcích („I/případě držení psa po dobu kratší nežjeden rok se platí poplatek v poměrně výši,která odpovídá počtu :" započatých kalendářních měsiců.“); & 2 odst.4 zákona o místních poplatcích („Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušně obci,Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrně výše poplatku obdobně odstavec 3.“)
<br> 4) 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích („Poplatek ze...

Načteno

edesky.cz/d/3121180

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jetřichovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz