« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Zápis ze zasedání Svazku obcí pro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svazek zápis č. 1-19 27.6.2019.PDF
Svazek obci pro plynofikaci Podzvidinska
Z6pis (.0L12019
<br> 27.dewna2}l9 v zasedacimistnosti OU v Doubravici <.>
<br> Za(,6tek:16 hod <.>
Piitomno bylo 6 z6stupcri dlenskych obci z 9,3 byli omluveni <.>
<br> Program bylbez piipominek schv6len v konedn6 podobd:
l) Zpr|va o piezkumu hospodaieni Svazku zar.2018
2) Zhvdredny ridet Svazku zar.2018
3) SchvSleni ridetni zavlrky zar.2018
4) Zprdva z inventarizace zar.2018
5) Volba piedsedy a mistopiedsedy Svazku na obdobi od 1.8.2019 do 31.7.2020
6) Informace o postupu pii dokondovrini piiprav k pied6ni podkladfi plynaitm
7) Diskuze,rttzn6,zhvdr
<br> ad 1 Udetni seznhmilavybor svazku s vysledkem zpr|vy o piezkoumani hospodaieniza
r.2018,kteril se konala b6hem mdsfce kvdtna 2019 abyla provedena firmou Finco audit s.r.o <.>
Viz piiloha <.>
Usnesenf e,<.> 0ll0llI9: Vybor svazku schvaluje vysledek kontroly hospodaieni svazkuza
r.2}lSbezvyhrad.6 pro,proti 0,zdrZel se 0
<br> ad 2) Udetni seznfumilavybor svazku se z6vdrednym ridtem svazku zar.2018.Podala k ndmu
podrobny komentai.Piijmy v r.2018 dinily 32174,77 Kd,vydaje v r.2018 dinily
31 044,22 Kd.Vyrovnanosti bylo docileno piebytkem hospodaieninabdLnemridtu.Viz
piiloha <.>
Usneseni (,<.> 02101119: Vybor svazku schvaluje ZU svazku zar.2018 s vyj6dienim souhlasu s
celorodnfm hospodaienim,<,> bez vyhrad".6 pro,proti 0,zdtLel se 0
<br> ad 3) Udetni piitomn6 zdstupce dlenskych obci sezn6mila s ridetni z6vdrkou zar.2}I8,kterd
obsahuje vesker6 finandni vykazy k 31.12.2018,zprhvu z piezktxru hospodaieni,finandni
vypoi6d6ni zar.2018 a zprfrtu z inventarizace.Protokol o schv6leni rid.zhvdrky je piilohou
zfipisu <.>
Usneseni (,<.> 03 a/ 0l l 19 : Vfbor svazku schvaluj e ridetni zhvdrku za r.2018 <.>
<br> 6 pro,proti 0,zdrLelse0
Usneseni (,<.> 03bl0lll9: V;ibor svazku rozhodl,Ze hospodriisklf vysledekzar.2018 bude
pieveden na fdet 432 - vysledek hospodaieni minulych ridetnich obdobi <.>
<br> 6 pro,proti 0,zdrLeI se 0
<br> ad 4) Udetni piednesl a zpr|tu z inv entarizace,kterh se konala ...

Načteno

edesky.cz/d/3121169


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz