« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - Oznámeni o přerušení dodávky elektřiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa_29.2._Na_Brudku.pdf 457,00 kB

Na Brùdku
<br> Ve'lpmìcký D-
Hłł /i-.<.>.ı-I-r
<br> _ -nıı-I
____ __-
<br>
<br> _
__
<br> ır
<br> Ústav Pro rë;
<br>.ˇ esné
pUSľı'Zenüu m
<br> ädež
<br> ~nü
c:
:a
co
E
c:
x
<br> gupzeírgud

plakat_29.2._Na_Brudku.pdf 177,54 kB

OZNÁM ENÍ O P ERUŠENÍ DODÁVKY ELEKT INY
Vážená zákaznice,vážený zákazníku,dovolujeme si Vás informovat o plánovaném p erušení dodávky elekt iny:
<br> Obec
<br> Plze
<br> Oblast/ ulice
<br> Dne
<br> Místní ást
<br> -
<br> dle plánku
<br> 29.2.2016
<br> Od
<br> 10:00
<br> do
<br> 12:00
<br> které prob hne v souladu s ustanovením § 25,odst.3,písm.c),bod 5 / týkajícím se ú astník trhu s elekt inou/ a písm.d),bod 6 / týkajícím se výroben/ <,>
zákona.458/ 2000 Sb <.>,v platném zn ní,z d vodu provád ní plánovaných prací na za ízení distribu ní soustavy,pop.v jeho ochranném pásmu (tj.oprav <,>
rekonstrukcí,údr by a revizí) <.>
Dovolujeme si Vás proto po ádat,abyste provedli pot ebná opat ení,a zamezili tak p ípadným škodám na za ízení a majetku.omlouváme se a ujiš ujeme Vás,e
asový rozsah p erušení byl zvolen pouze na nezbytn nutnou dobu.Z hlediska bezpe nosti je nutno za ízení distribu ní soustavy i v této dob pova ovat za
za ízení pod nap tím,ádáme Vás proto o dodr ení všech zásad bezpe nosti <.>
<br> V p ípad dalších dotaz nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860,která je Vám k dispozici 24 hodin denn,7 dní v týdnu <.>
<br> kujeme Vám za pochopení <.>
EZ Distribuce,a.s <.>
ín,D ín IV –Podmokly,Teplická 874/ 8,P
405 02 | I 24729035 | linka pro hlášení poruch 840 850 860 | fax 371102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz
| www.cezdistribuce.cz | spole nost zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,oddíl B,vlo ka 2145 | zasílací adresa: EZ Zákaznické slu by,s.r.o.<,>
Plze,Guldenerova 2577/ 19,P
326 00 |
<br> SKUPINA EZ
<br> Zákaznická linka 840 840 840
<br> w w w.cezdist ribuce.cz

Načteno

edesky.cz/d/312114

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz