« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení ze sedmého zasedání ZO Hněvošice, konaného dne 24. 6. 2019 č. 07/06/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190703174929.pdf (92.51 kB)
Usnesení ? sedmého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice,l_conaného dne 24.6.2019 č0.7/06/2019
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> a) schvaluje 1.program jednání sedmého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice 2.návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek,kterým v souladu s ust.5 172 odst.4 a 5 zákona 0.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozděj ších pr,edpisů íozhodlo o námitkách & vypořádalo s připomínkami,které byly v rámci p10_] ednávání Územního plánu Hněvošic podány a uplatněny.3.Žádost o udělení výjimky :; plůměrného počtu žáků v ZŠ Hněvošice ve školním roce 201 9/2020 4.Žádost o dofinancování mzdových prostředků během doby udělení výjimky z průměrného počtu žáků v ZŠ Hněvošice ve školním roce 2019/2020.Smlouvu o poskytování služeb nebo prací s HZS Moravskoslezského kraje.Smlouvu o právu provést stavbu s p.Lubošem Vehovským 7.Dodatek č.7 s Pražskou plynárenskou,a.s <.>
<br> G\Lll
<br> b) ověřuje 1.ve smyslu s ust.š 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozděj ších předpisů,že návrh Územního plánu Hněvošic není v rozporu s Politikou územního rozvoje CR,ve znění Aktualizace č.1,se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraj e,ve znění Aktualizace
<br> č.1,s výsledkem řešení rozporů,se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem kraj ského úřadu <.>
<br> 0) vydává 1.Územní plán obce Hněvošice ve smyslu ustanovení 5 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona na použití ust.554 odst.2 stavebního zákona,v souladu s ust.& 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozděj ších předpisů,ust.š 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,formou opatření obecné povahy <.>
<br> d) pověřuje 1.starostu obce podpisem smlouvy o poskytování služeb nebo prací s HZS Moravskoslezského kraje 2.starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu s p.Lubošem Vehovským 3.starostu obce podpisem ...

Načteno

edesky.cz/d/3120608

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz