« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku "Oprava veřejného osvětlení místních částí Vodná a Krásný Jez"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1b Krásný Jez VO situace
xy Svítidlo LV 236 umístěné na železobetonovém stožáru ČEZ
<br> Celkem 30 ks svítidel
<br> xy
<br> Svítidlo LV 236 umístěné na dřevěném stožáru
<br> Rozvaděč VO
<br> x1x2x3
<br> x4
<br> x5
<br> x6
<br> x7
<br> x8
<br> x9
<br> x10
<br> x11
<br> x12
<br> x13
<br> x14
<br> x15
<br> x16
<br> x17
<br> x18
<br> x19
<br> x20
<br> x21
<br> 746/28
<br> x22
<br> x23 x24
<br> x25x26
<br> x27
<br> x28
<br> x29
<br> x30
<br> směr vlak.nádraží
<br> 1134/1
<br> 1128/5
<br> 44
<br> 746/20
<br> 1128/8
<br> 29
<br> 1133
<br> 1126/15
<br> 1126/1
<br> 391/3
<br> 1128/5
<br> 1127/1
<br> xy1
Svítidlo LV 236 umístěné na ocelovém stožáru
Příloha č.1a Vodná VO svítidla
x1
<br> x2
<br> x3
<br> x4
<br> x5
<br> x6
<br> x7
<br> x8
<br> x9
<br> x10
<br> x11
<br> x12
<br> x13
<br> x14
<br> x15
<br> x16
<br> x17
<br> x18
<br> x19
<br> x20
<br> x21
<br> x22
<br> x23
<br> x24
<br> x25
<br> 357/6
<br> 371/1
<br> 436
<br> 46
<br> 361/6
<br> 357/1
<br> 361/7
<br> 379/2
<br> 379/3
<br> 357/2
<br> 361/1
<br> 58/2
<br> 361/2
<br> xyy Svítidlo LV 236 umístěné na železobetonovém stožáru ČEZ
<br> Celkem 25 ks svítidel
<br> xyy
<br> Svítidlo LV 236 umístěné na dřevěném stožáru
<br> Rozvaděč VO
<br> 361/11
<br> 357/4
<br> Situace VO Vodná
Smlouva o dílo
SMLOUVA O DÍLO č.**/2019
Oprava veřejného osvětlení místních částí Vodná a Krásný Jez
<br>
1.Smluvní strany
Objednatel : Město Bečov nad Teplou
Se sídlem : náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
IČO : 00254410
DIČ : CZ00254410
<br> Zastoupený : Miroslavem Neprašem,starostou
Bankovní spojení : 800483389/0800
telefon : 353 999 318
e-mail : info@becov.cz
<br> jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
<br> a
<br> Zhotovitel : Klikněte XXX a zadejte text <.>
Se sídlem : Klikněte XXX a zadejte text <.>
IČO : Klikněte XXX a zadejte text <.>
DIČ : Klikněte XXX a zadejte text <.>
<br> zapsaný v OR,vedeném Klikněte XXX a zadejte text <.>
<br> Zastoupený : Klikněte XXX a zadejte text <.>
Bankovní spojení : Klikněte XXX a zadejte text <.>
<br> telefon : Klikněte XXX a zadejte text <.>
fax : Klikněte XXX a zadejte text <.>
e-mail : Klikněte XXX a zadejte text <.>
<br> jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
<br> spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb.Občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)
uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
<br> 2.Všeobecné smluvní podmínky
<br> 2.1.Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (výkaz výměr a celkové schéma opravy 1a a 1b) a nabídka zhotovitele.V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy,potom výkaz výměr a celkové schéma opravy 1a a 1b,potom nabídka zhotovitele,nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty,na které se smlouva odvolává,je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“ <.>
<br> 2.2.Obě smluvní strany se ve všech věcech,které nejsou upraveny podmínkami zadání,nabídkou zhotovitele nebo smlouvou,řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku <.>
<br> 3.Povinnosti zhotovitele
<br> 3.1.Oprávnění k podnikání
Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou...
Výzva
Město Bečov nad Teplou
<br> Se sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 — ústředna,mobil: 725 470 250,724 180 137; Email: info©becov.cz,miroslav.nepras©becov.cz; DS: szbbfjh <,>
<br> IČO: 00254410,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,Karlovy Vary,č.úč.:800483389/0800
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU č.2/2019
<br> „Oprava veřejného osvětlení místních částí Vodná a Krásný J ez“
<br> Zadavatel Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,36464 Bečov nad Teplou,IČO: 00254410,zastoupené Miroslavem Neprašem,starostou města (dále jen „zadavatel“) si Vás tímto dovoluje vyzvat kpodání nabídky vřízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava povrchu místní komunikace V obci Vodná“
<br> Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením & 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,V platném znění (dále jen „ ZVZ “) realizována mimo režim tohoto zákona <.>
<br> 1.Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je soutěž o nejvhodnější nabídku pro opravu veřejného osvětlení místních částí Vodná a Krásný Jez <.>
<br> S vítězným uchazečem o veřejnou zakázku (dále jen „zhotovitel “) bude uzavřena „Smlouva o dílo“.Místní veřejné osvětlení se nachází v katastrálním území města Bečov nad Teplou,v místní
<br> části Vodná a Krásný Jez.Celkový počet svítidel k výměně 55 ks.Celkové schéma svítidel je nedílnou součástí této výzvy — příloha č.1 a,lb <.>
<br> Postup opravy:.Výměna svítidel.Výměna držáků DVO.Montáž nové kabeláže do svítidel VO.Montáž nových proudových svorek.Výměna části vzdušného vedení 0 Programování svítidla na úsporný režim.Revize elektroinstalace VO 2ks Výzisk ze stávajících svítidel bude odevzdán zadavateli <.>
<br> Výkaz výměr je nedílnou součástí této Výzvy — příloha č.2 <.>
<br> II.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 570 000,— Kč vč DPH <.>
<br> III.Doba a místo plnění veřejné zakázky
<br> Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu urči...

Načteno

edesky.cz/d/3115403

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz