« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Třebíč) - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opatření
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br>
<br> Č.j.: ODKS 41144/19 - SPIS 6845/2019/PJ V Třebíči 10.06.2019
<br>
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb,příslušný dle ust.§ 124 odst <.>
1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu ke stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“),po projednání
s dotčeným orgánem Policií ČR,KŔ policie Kraje Vysočina,územním odborem vnější služby <,>
dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j.KRPJ-58430-1/ČJ-2019-161006-ROU ze dne
10.6.2019 a v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“)
vydává opatření obecné povahy,kterým se
<br>
stanoví
<br> přechodná úprava provozu na silnicích č.III/36063,III/35118,II/351,II/360,II/401 a MK
v obci Klučov
<br> o kterou požádala společnost MBM TRADE CZ,s.r.o <.>,Starokolínská č.p.308,Újezd nad
<br> Lesy,190 16 Praha 916,IČ: 25507222 zastoupená na základě plné moci společností
<br> DOKA s.r.o <.>,Na Návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 63471752 (dále jen „žadatel“) z důvodu
<br> označení místa úplné uzavírky na sil.č.III/35118 a III/36063 vč.vyznačení objízdné trasy (I.a
<br> III.etapa) a dále označení částečné uzavírky (dopravního omezení) na sil.č.III/36063 (II <.>
<br> etapa) za účelem provádění pokládky kanalizace v obci Klučov <.>
<br> Termín umístění PDZ:
<br>
I.etapa – úplná uzavírka silnice č.III/35118 od 7...
opatření
<.> _ <? a r \ |,SITUACE PŘECHODNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE ČOV KLUČOV '.I.HAPA /.<.> ».v„ L :.[ <.>,'
<br> Okrašovice.v
<br> „ „.<.>.-___ __o <,>
<br> _.<.> i? \_,',* _ %.: ' „.<.>.:.\."$%—Ě _.<.>.<.>.„.<.> * \\.— -.-,„:" );.<.> „ynm-,' *"" ' ! ' ' Y.[,\ v \ = ( _ _ '\ _ % * '.W.<.>.\._ <.>,_ _? \ WE,<.>.vmw „— (.<.> - \ ': *“ ______ SlaVIcky „„ „„ “ POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: PDUUE ČESKÉ HMI“ » DOJMVNI WŘUORÁÍ'ÍMNČ Kim“ SFIÁVAA ÚWM SILNICWSOCW“ líhni-'.\an DHÍC “DCOM
<br> LEGENDA:
<br> - STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNACENI
<br> : ' Svislé dopravní značení ' Provimrní dopravní značení.: Vodorovné dopravní značení ' Projektování dopravního značení
<br> ' nou,um Navrch—ma' ": mini mi,HnLiuy,670 on nvm,i( <.>,63471757,DIČ: „MAN 7%7,a "“ani“ mnam-ud: u,Nil—.WIJL mh.: na: ul sos
<br>.<.> -—I VEDOUCÍPROIEKTANT __i Bc.::kub “ici,_ __ _,l- l? "" - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNI ZNAČENÍ,<,> * _ ;oapovznuý „95155 3.1“qu : D 0 K A a m OSAZENO DLE TP 55 “55 ' „ „ “"“" XVM,<,> ==.„mi “wma,_ „ 532,17“ ;,Wy mmm.— - - Š - \ KRESLIL Br.<.> XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX?va XXXXXXXX '! lanku/„X:X ___,_,„„ * W,*,<,> e-mallzmlosdcndxc: - UZAVŘENÝ ÚSEK (DÉLKA 120 m) : _ xomuomm ; mmm,mama m.zsmulm f “"“"“ mlýnů“ „,<,> šgggiňšgly <.>,<.> ixúgnsašev,<.> ',„ wan,<,>,<,> 5/1332.\ ra- m „ II"/Wm STAVBA: LAŠ Č ngMAt -TRASA “MCE VÝKOP BUDE ZABEZPEČEN PROTI SP KOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DV _ VPÁDU CHloocú NAPŘ.MOBILNÍM MMM-: _ KLUČOV OPLOCEN M „ _,(„.<.>.—-.<.> > - OBOUSMĚRNA OBJÍZDNA TRASA - pŘlsTup K NEMOVITOSTEM BUDE ' ' “ ' | HAPA ARCHIVNICÍS.zam-osa M ŽNĚN NÁZEV WKRESU: as.soupnAvv ČÍS.PŘÍLOHV u 0 | „WM | SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br>.<.>.J ' *.\ l != „ ' \ RAVNIHO ZNACENI \ ><' „ w,„ ' ""nšS's'ŘULCLJE ::N! ILLLICOV \\ “w '.]," * “\ | __ __/_\____P_ mua_,a: \ _ _ \ ' '— '! _,—í_ —:.<.> -,<,> > - _ ' “* Emmia-u : Y "'".<.> 4.'.Cr; „1 “'"“ Třebíč —- —— Č \ \ „,<.>.<.> n ' a '; „„ \ ““ * \ \ln—Ind “Vůl—č.v.“,A " ' M;.í k.\ ) : v “_ \ TJ \ \ 15.l;;...

Načteno

edesky.cz/d/3113172

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střítež (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz