« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku - "Oprava povrchu místní komunikace v obci Vodná"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o dílo
SMLOUVA O DÍLO č.**/2019
Oprava povrchu místní komunikace v obci Vodná
<br>
1.Smluvní strany
Objednatel : Město Bečov nad Teplou
Se sídlem : náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
IČO : 00254410
DIČ : CZ00254410
<br> Zastoupený : Miroslavem Neprašem,starostou
Bankovní spojení : 800483389/0800
telefon : 353 999 318
e-mail : info@becov.cz
<br> jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
<br> a
<br> Zhotovitel : Klikněte XXX a zadejte text <.>
Se sídlem : Klikněte XXX a zadejte text <.>
IČO : Klikněte XXX a zadejte text <.>
DIČ : Klikněte XXX a zadejte text <.>
<br> zapsaný v OR,vedeném Klikněte XXX a zadejte text <.>
<br> Zastoupený : Klikněte XXX a zadejte text <.>
Bankovní spojení : Klikněte XXX a zadejte text <.>
<br> telefon : Klikněte XXX a zadejte text <.>
fax : Klikněte XXX a zadejte text <.>
e-mail : Klikněte XXX a zadejte text <.>
<br> jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
<br> spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb.Občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)
uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
<br> 2.Všeobecné smluvní podmínky
<br> 2.1.Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (výkaz výměr a celkové schéma opravy) a nabídka zhotovitele.V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy,potom výkaz výměr a celkové schéma opravy,potom nabídka zhotovitele,nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty,na které se smlouva odvolává,je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“ <.>
<br> 2.2.Obě smluvní strany se ve všech věcech,které nejsou upraveny podmínkami zadání,nabídkou zhotovitele nebo smlouvou,řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku <.>
<br> 3.Povinnosti zhotovitele
<br> 3.1.Oprávnění k podnikání
Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost <.>
3.1.1.Zhotovit...
Příloha č. 2 VV - oprava místní komunikace Vodná
List1 >> skryté sloupce << {7056140B-A1B0-4125-A48A-1AE70310F7F6} 2 Výkaz výměr Příloha č.2 v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v Falše Stavba: Oprava povrchu místní komunikace v obci Vodná Objekt: KOMUNIKACE,ŽIVIČNÉ KRYTY CC-CZ: Místo: Vodná Datum: 20.06.2019 Zadavatel: IČ: 00254410 Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května č.p.1,364 64 Bečov nad Teplou DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky: Poznámka: XXXX XXX DPH X.XX Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0.00 21.00% 0.00 snížená 0.00 15.00% 0.00 zákl.přenesená 0.00 21.00% 0.00 sníž.přenesená 0.00 15.00% 0.00 nulová 0.00 0.00% 0.00 XXXX s DPH v CZK X.XX REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Oprava povrchu místní komunikace v obci Vodná Objekt: KOMUNIKACE,ŽIVIČNÉ KRYTY Místo: Vodná Datum: 20.06.2019 Zadavatel: Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května č.p.1,364 64 Bečov nad Teplou Uchazeč: 0 Kód dílu - XXXXX XXXX celkem [CZK] Náklady soupisu celkem X.XX -X SO_XX ŽIVIČNÉ KRYTY 0.00 SO_02: PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 0.00 SOUPIS PRACÍ Stavba: Oprava povrchu místní komunikace v obci Vodná Objekt: KOMUNIKACE,ŽIVIČNÉ KRYTY Místo: Vodná Datum: 20.06.2019 Zadavatel: Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května č.p.1,364 64 Bečov nad Teplou Uchazeč: 0 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Poznámka DPH J.Nh [h] Nh celkem [h] J.hmotnost [t] Hmotnost celkem [t] J.suť [t] Suť Celkem [t] Náklady soupisu celkem 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 D -1 0.00 SO_01 ŽIVIČNÉ KRYTY 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 1 D 0 ROZPOCET 0.00 0.00000 0.89586 4,363.17000 1 D 1 ROZPOCET 0.00 1 IP Pokládka obrusné vrstvy ACO 11,60 mm m2 1,659.000 0.00 základní 0.00000 0.00000 0.25000 414.75000 4 K 2 ROZPOCET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 4 1 PP pokládka finišerem PSC PP 2 2 IP Spojovací postřik m2 1,659.000 0.00 základní 0.00054 0.89586 2.38000 3,948.42000 4 K 2 ROZPOCET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 4 2 PP postřik asfaltovou emulzí v mm 0,3kg/m2 PP 2 PSC PSC 2 D ...
Příloha č.1 - celkové schéma opravy
Vyznačená plocha opravy
<br> v délce ca 490m
<br> předpokládaná plocha opravy 1659m2
<br> na pozemcích č.357/1,357/2,361/7
<br> NB
Textové pole
Příloha č.1
Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku
_ Město Bečov nad Teplou
<br> ';.1,Se sídlem: náměstí5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon +420 353 999 318— ústředna,mobil: 725470250,724180137; Email: ínfo©becov.cz,miroslav.nepras©becov cz; DS: szbbfjh,IČO: 00254410,Bankovníspojení: Česká spořitelna,a.s <.>,Karlovy Vary,č.úč.8:00483389/0800
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU č.1/2019
<br> „Oprava povrchu místní komunikace V obci Vodná“
<br> Zadavatel Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,36464 Bečov nad Teplou,IČO: 00254410,zastoupené Miroslavem Neprašem,starostou města (dále jen „zadavatel “) si Vás tímto dovoluje vyzvat kpodání nabídky Vřízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava povrchu místní komunikace v obci Vodná“
<br> Veřejná zakázka je V souladu s ustanovením š 31 Zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,V platném znění (dále jen „ ZVZ “) realizována mimo režim tohoto zákona <.>
<br> 1.Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je soutěž o nejvhodnější nabídku pro opravu povrchu místní komunikace v obci Vodná <.>
<br> S vítězným uchazečem o veřejnou zakázku (dále jen „zhotovitel “) bude uzavřena „Smlouva o dílo“ <.>
<br> Místní komunikace se nachází v katastrálním území města Bečov nad Teplou,V místní části Vodná.Celková plocha určená k opravě je 1659 m2.Celkové schéma opravy je nedílnou součástí této výzvy — příloha č.1 <.>
<br> Po očištění stávající komunikace budou položeny nově vrstvy asfaltové vozovky <.>
<br> Postup opravy komunikace:.Strhnutí stávajících nánosů na krajnicích.Vyčištění stávající komunikace od hrubých nečistot.Nanesení penetrace na stávající komunikaci.Položení vyrovnávacího asfaltu 30 mm.Nanesení dalšího penetračního nátěru.Položení obrusne' vrstvy ACO 11,60 mm Stávající krajnice budou dosypány štěrkem frakce 0—32 nebo recyklátem <.>
<br> Výkaz výměr je nedílnou součástí této Výzvy —— příloha č.2 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že část obce Vodná je dopravně přístupná pouze po opravované komunikaci a šířka komun...

Načteno

edesky.cz/d/3111798

Meta

EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz