« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva 24.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 24.6.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 24.6.2019
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Hosté: F ejtová Jitka,XXXXXXX XXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Program jednání: ].Úvod
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> Ex.)
<br> 3.Schvalování smlouvy — vstup na pozemek č.13? v k.ú.Slivinko 4.Projednání nařízení obce — zákaz podomního prodeje
<br> 5.Žádost o dotaci nebo dar —- organizace LUMA MB
<br> 6.Různé
<br> 7.Diskuze
<br> 8.Závěr
<br> milý: Uvod Starostka přivítala přítomné,konstatovala,že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné s programem <.>,ZO schvaluje program jednání Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> ad.2.2: Raggačmvě ago.-“ření č.6
<br> Příjmy jsou navýšeny na daních z příjmu fyz.osob a daních z přidané hodnoty,výdaje jsou navýšeny na datech obyvatelstvu (příspěvek na zájezd do Anglie,škola v přírodě,narození dětí) a upraveny byly výdaje na zálohy
<br> el.energie.Rozpočtové opatření je vyrovnané <.>
<br> ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6 Pro: 5 proti: [) zdržel se: 0 95134: Sch valovám'smíauvv — vstup na pozemek č.H 7 v eg.Slfw'nko
<br> Delší dobu se snažíme o uzavření smlouvy s majiteli pozemku,kde by mělo dojít k napojení kalovodu z Horního Slivna na stávající kalovod vedoucí z Mečeříže.Byly upraveny podmínky dle dohody s majiteli a smlouva v upraveném znéní byla projednána <.>
<br> ZO schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí služebnosti inženýrské sítě“ s majiteli pozemku č.137,v k.ú.Slivínko <.>
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> o_d.4.): Proiednám'nařr'zem'obce —— zítřka; Qodomm'ho prodeje
<br> Starostka připravila nařízení,které následně zkonzultovala s právním oddělením Středočeského kraje.ZO nařízení o zákazu podomního a pocitůzkového prodeje na území obce Horn...

Načteno

edesky.cz/d/3111084

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz