« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Schválený závěrečný účet Svazku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svazek zpráva z inventarizace 2018.pdf
rNVENTARrzAiili zpnAvn zA RoK 2018 Uietni jednotka: DrSO: Svazek obci pro plynofikaci podzvidinska IC: 70157863 Datum zpracovini: 3 0.l.20lg Den zahdjeni inventarizace: 30.l.20lg Den ukondeni inventarizace: 30.l.2019 Den,ke kter6mu byla inventaizace provedena: 31.12.20Ig J&g 1.vyhodnoceni dodrZeni vyhldsky 8.27012010 Sb.vplatn6mzndni.Inv entarizadni dinno sti : 1.1.Pldn inventur Pldn inventur byl vias zpracovdn a iddnd schvdlen.Inventarizain{ komise postupovala v souladu s vyhld{kou !'[gtodika postupti pii inventarizaci byla dodriena,-roapity ilentiinventar byly odsouhlaseny na podpisovd vzory a nebyly zji1tdny-roLd{ty.Nedoilo acovnimu ilrazu.t
svazek zpráva z auditu za r. 2018.pdf
ZPRAVA T r I l t I I I t I I I I I I I I I alo@flnco NEZAVISLEHO AUDITORA o visledcich piezkoumini hospodaieni za obdobi od 01.01.2018 do 31.12.2018 dobrovol n6ho sva zku obci SVAZEK OBC1 PRO PLYNOFIKACI PODZVIEIruSKA Obsah: ZprAva auditora Piehled prdvnich piedpisfr Piehled doklad0 a jinfch dokument0 vyuZitlich pii piezkoumdnI stanovisko dle poZadavku zakona d,<.> 42012004 sb <.>,g 7 odst.1 pism.f Trutnov,dne 1 3.05.201 I Komenskeho 63,541 01 TRUTNOV Tel.: 499 812034,mobil: 602 541 849 KBTrutnov 785374026710100 isoBTrutnov 196435080/0g00 e-mail: hampel@finco.cz.wwwfinco.cz DIC:C225252429.16: 2S2 s242g / dlen Komory auditorri dR,d.opriivn6n( 206 Spolee nost je zapsiina v OR v Hradci Kra5lov6.oddil C.vloZka 10172 I t I t I I I I I I I t I I I I t t T I I zpRAvA o Wsleoru pnezKouMAlri Hospoonnerui podle z1kona 6.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o zm6nd n6ktenich z6koni,ve zn6nf pozd6jiich piedpis0 (ddle jen "zAkon o auditorech",auditorsk6ho standardu 6.52,dal5lch relevantnich piedpisr} vydanich Komorou auditor0 eesk6 republiky,podle ustanoveni g 42 zAkona e.12812000 Sb <.>,o obcich (obecni ziizeni),ve zn6ni pozd6j5ich piedpisrJ a podle ustanovenl S 10 z1kona d.42012004 Sb <.>,o piezkoum6vinl hospodaienl 0zemnich samospr6vnich celkft a dobrovolnfch svazk0 obci,ve zn6n[ pozddjSich piedpisfr (d5le jen "zAkon i;.42012004 Sb.") pro DOBROVOLNV SVAZEK OBC1 SVAZEK OBC1 PRO PLYNOFIKACI PODZVIEITSKN (ddle jen "svazek obci") za obdobi od 01.01.2018 do 31j2.2018 I.VSEOBECNE INFORMACE Ov6iovan'f rizem ni celek: uEetni jednotka: Svazek obci pro plynofikaci Podzviiinska Prdvni forma.' dobrovolnli svazek obci Sidlo rtEetni jednotky: Doubravice,6.p.155 Statutdrni zdstupce: Vlt Paula,piedseda svazku Eo: torctaaz DIe: C270157863 Registrace: Registr svazku obci Trutnov Ov6iovatel: Auditorlauditorskd spoleinosf FINCO-AUDlT,spol.s r.o.Prdvni forma; spolednost s rudenlm omezenfm Sidlo auditora (spolefinosfy'; Trutnov,Komensk6ho 63 eisto oprdvn1ni Komory auditorrt en: ZOA Statutdrni zdstupce...
svazek výsledovka 12-18.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Plynofikace Podzvičinska70157863
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
Sídlo: Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 14 810,00 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 8 568,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 2 916,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 93,22 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku - -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> - -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 16 543,30 -
<br> 8 568,00 -
<br> 2 916,00 -
<br> - ...
svazek schválený ZÚ za r.2018.pdf
Schválený Závěrečný účet Svazku obcí pro plynofikaci
<br> Podzvičinska za r.2018
v tis <.>
<br>
schválený rozpočet upravený rozpočet plnění k
<br> 31.12.2018
<br> tř.2 nedaň.příjmy 0,5 0,5 0,2
<br> tř.4 přijaté transfery 50 50 32
<br> PŘÍJMY CELKEM 50,5 50,5 32,2
<br>
<br> tř.5 běžné výdaje 478 478 31
<br> VÝDAJE CELKEM 478 478 31
<br>
<br> saldo P a V - 427,5 427,5 1,2
<br> prostředky let minul.0 -427,5 - 1,2
<br> FINANC.CELKEM 427,5 -427,5 - 1,2
<br>
<br> financování k 31.12.2017 - 1 130,55 Kč
<br>
<br> Komentář k závěrečnému účtu Svazku obcí pro plynofikaci
<br> Podzvičinska za r.2018
stav účtu k 1.1.2018 585 507,43 Kč
<br> příjmy za r.2018 32 174,77 Kč
<br> výdaje za r.2018 31 044,22 Kč
<br> stav účtu k 31.12.2018 586 637,98 Kč
<br> Svazek obcí pro plynofikaci Podzvičinska v r.2018 neobdržel žádnou dotaci <.>
<br>
<br> Na základě provedeného přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 auditor konstatuje <,>
<br> že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky podle §10 odst.3 písm.b) a c) zákona č <.>
<br> 420/2004 Sb <.>
<br> Rizika dle zák.č.420/2004 Sb <.>,§10 odst.2 písm.b) a rizika,která mohou mít negativní
<br> dopad na hospodaření DSO v budoucnu,nebyla identifikována <.>
<br> Doplňující údaje:
<br> -podíl pohledávek na rozpočtu DSO 56,25%
<br> -podíl závazků na rozpočtu DSO 0%
<br> -podíl zastaveného majetku ne celkovém majetku DSO 0%
<br>
<br> Podrobný přehled plnění příjmů a výdajů,nakoupeného a prodaného majetku a celá
<br> zpráva o přezkumu hospodaření Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska za r.2018 je
<br> k nahlédnutí v listinné podobě na OÚ Doubravice a na elektronické úřední desce Obce
<br> Doubravice www.doubravice.cz <.>
<br> Občané se mohou k návrhu závěrečného účtu za r.2018 vyjádřit písemně ve lhůtě do 15
<br> kalendářních dnů od data vyvěšení <.>
<br>
<br> vyvěšeno: 28.6.2019 sejmuto:
svazek rozvaha 12-18.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2018
<br> 70157863IČO:
Název:
Sídlo:
<br> DSO Plynofikace Podzvičinska
Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - -Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 27 427,50 27 427,50
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 27 427,50 27 427,50
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<...
svazek příloha 12-18_0.pdf
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
DSO Plynofikace Podzvičinska70157863
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> netýká se nás
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> netýká se nás
<br> Strana
1 z 16
<br> 22.3.2019
11:52:07
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Plynofikace),verze: 2019.01
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - -Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> - -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledá...
svazek fin 12-18_0.pdf
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 50 500,00 = 50 500,00
50 500,00 = 50 500,00
32 174,77 = 32 174,77
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
50 500,00 = 50 500,00
50 500,00 = 50 500,00
32 174,77 = 32 174,77
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
478 400,00 = 478 400,00
478 400,00 = 478 400,00
31 044,22 = 31 044,22
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
478 400,00 = 478 400,00
478 400,00 = 478 400,00
31 044,22 = 31 044,22
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
478 400,00 = 478 400,00
478 400,00 = 478 400,00
31 044,22 = 31 044,22
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
427 900,00- = 427 900,00-
427 900,00- = 427 900,00-
<br> 1 130,55 = 1 130,55
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 427 900,00 = 427 900,00
427 900,00 = 427 900,00
<br> 1 130,55- = 1 130,55-
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 427 900,00 = 427 900,00
427 900,00 = 427 900,00
<br> 1 130,55- = 1 130,55-
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 427 900,00- = 427 900,00-
427 900,00- = 427 900,00-
<br> 1 130,55 = 1 130,55
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 22.3.2019
11:50:28
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Plynofikace),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,42,43 =...
fin. vypořádání 2018 svazek_0.pdf
\s\ Gr \- SJ \\ s-s\1 s,\ o cr o -o 3 O( o I g aI,\LVno Ggo; dSRP*e.6';-1 '" c)( - 6ltfx- otU N ! oox =c o.9 = oof.o( f !t tr" o( - q) !).q,=(D.= !l =o( E o I o 9.o cto J N o Ntt o o( F o) o -{ 0)6 - 0) f).o x o< s s \"s J U'< o a c) J D.o- =o.o E: O(x ouo z.TI =6 N) V)x- o O( oa -(r) I \ lu 1\)o I @ o) c.o$ ; bq o \ \\D s\ 1 @O qig -: r< qr= *9ca,r*o

Načteno

edesky.cz/d/3110883

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz