« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Schválený závěrečný účet obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fin. vypořádání 2018 obec.pdf
o v -Yod'o o= CL O( F.O?RO( --.F" g -@9ACo \ <.>,El O(O\J-oD= -v -!r.qt s $c)3o o = q,O.=o tt o 3$o -ot.o =-< =.!)gq.€.9 fo aCF E8 Er5 (.n(1 €.4 N!- P'd'oi o- N=*d pao3 OF 9"= B = o 0) UI C.5J o- r.rc0) -< o< - 0).- N o !) 3 -o O(o (t,3 o OJ U)o lD.o oNoo O(o ooo N)o @5 Eo N 3 o< o.o (tl @a A- Nd irr Q'ox d4 o-o s: n NsR
obec zpráva z inventarizace 2018.pdf
-,* rNvENTARrzAiNi zpnAv AzARoK 2ot8 Uietni jednotka: Obec: Doubravice Ie : 00580759 Datum zpracovfuni: 3 l.1.2019 Den zahirjeni inventarizace: 7.1.2019 Den ukondenf inventarizace: 30.1.2019 Den,ke kter6mu byla inventarizace provedena: 3L 12.20lg o&0 1.Vyhodnoceni dodrZenf vyhl65ky (,<.> 27012010 Sb.v platn5m zndni a vnitroorg arizadni smdmice k inventari zaci (:.3 l20l I.Inv entafizadnf dinno sti : 1.1.Pkln inventur Pldn inventur byl vias zpracovdn a iddnd schvdlen.Inventarizain{ komise postupovala v souladu s vyhldfkou a vnitfnf smdrnic{.Metodika postupri pii inventarizaci byla dodrZena.Podpisy ilenfi inventarizaini komise byly odsouhlaseny na podpisovti vzory a nebyly zjiitdny rozd{ly.Nedoflo k iddndmu pracovnfmu ilrazu.Koordinace inventur s jinymi osobami probdhla.Term{n prvotnf inventury byl dodrZen.1.2.Pro5koleni dlent inv entarizadnich komisi Proikolenf probdhlo v budovd obecnfho iliadu dne 20.]2.2018,piftomni byli vJichni ilenovd,na dfikaz byly piipojeny podpisy na protokolu.Souidsti ikoleni byly i zdsady dodrZen{ bezpeinosti.\- 1.3.Podmfnky pro ovdiov6nf skutednosti a soudinnost zamdstnanct Nebyly zjiitdny iddnd odchyllcy od iddoucfho stavu.l.4.Piijatd opatieni ke zlepSeni prribdhu inventur,k informadnim tokrim B e z pi ij aty ch op ati enL Inventarizace probdhla iddnd,podklady byly iddnd piipraveny a ovdieny na skuteinost.lJ inventur byly vZdy ileny komise osoby odpovddnd za majetek.DIe pldnu inventur byl zjiStdn skuteiny stav majetku a zdvazkfi a ostatnfch inventarizainich poloZek pasiv a podrozvahy,kterit je zaznamendn v inventurnlch soupisech.Skuteiny stav byl porovndn na ilietnf stav majetku a zdvazlcfi a ostatn{ch inventarizain{ch poloiek dle data provedenf inventury.Rozdilovd inventura nebyla provedena.2.Vfsledek inventarizace Vlsledek inventarizace je uveden v pi{loze i.I soupis Inventurn{ evidence.Na st.202 se nachdz{ stavba bez LV dfevdnd bouda na ndiad{.Na st.220 se nachdzf stavba bez LV podzemn{ nddri na vodu.Na zdkladd zjiitdni inventarizain...
obec zpráva z auditu 2018.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Doubravice,IČ: 00580759
<br> za rok 2018
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 4.10.2018
- 14.3.2019
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Doubravice v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 12.07.2018 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Doubravice
<br> 155
<br> 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/L <.>
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXX XXXXXXX - starosta obce
- XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 27.6.2018 a 27.6.2018 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžáda...
obec výsledovka 12-18.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Doubravice00580759
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
Sídlo: Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 99 099,54 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 189 492,80 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 1 108 385,50 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 12 673,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 8 125,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 916 560,01 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 263 498,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 362 320,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 2 652,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 128 000,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 303,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 21 337,24 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 846 117,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 5 298,23 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 1 365,50- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> 3 635,00 -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 138 996,76 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 185...
obec schválený ZÚ 2018.pdf
sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Doubravice
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 580759
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Doubravice čp.155
Doubravice
54451 Doubravice u Dvora Králové nad Labem
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 499397129
<br> obec.doubravice@seznam.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 7
<br> 28.6.2019
8:46:48
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Doubravice),verze: 2018.02
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 900 000,00 1 080 000,00 1 074 474,61
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 30 000,00 25 146,43
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00 90 000,00 99 299,21
1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 900 000,00 911 511,61
1211 Daň z přidané hodnoty 1 900 000,00 2 250 000,00 2 245 178,16
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 1 000,00 976,30
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 200,00 350,00 345,60
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 250 000,00 250 350,00 250 324,00
1341 Poplatek ze psů 6 200,00 6 250,00 6 250,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 ...
obec rozvaha 12-18.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2018
<br> 00580759IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Obec Doubravice
Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 437 874,00 303 834,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> 70 258,00 53 870,00Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 37 546,00 37 546,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 303 450,00 212 418,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 26 620,00 -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 38 878 875,00 10 071 652,44
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 2 134 017,01 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 21 425,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 34 024 891,25 8 340 511,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 523 722,30 707 387,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 023 754,44 1 023 754,44
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 151 065,00 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a ...
obec příloha 12-18.pdf
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
Obec Doubravice00580759
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> netýká se nás
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku <.>
Účetní jednotka užívá rovnoměrný způsob odpisování majetku <.>
V prosinci 2016 byl změněn dle metodiky Královéhradeckého kraje způsob účtování předpisu daně z příjmu právnických
osob <.>
Účtováno způsobem č.2 <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 14.3.2019
9:04:34
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Doubravice),verze: 2019.01
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 35 033,00 32 148,00Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> 35 033,00 32 148,00Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> 2 000,00 2 000,00Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákla...
obec poskytnuté dotace 2018.pdf
Opis účetních dat
<br> IČO: Obch.jméno:00580759 Obec Doubravice
<br> s texty
<br> SU AU OdPa POL UZZJ ORG MD DALORJNá Z.Popis
<br> Účetní deník 1 - běžný účet
<br> Den: 27/03Doklad: 1033 členský přísp.SMO ČR
231 0100 3314 5339 0,00 2 000,00 fin.přísp.Mě Knihovna TU
<br> Den: 16/04Doklad: 1040
231 0100 3319 5222 0,00 10 000,00 fin.příspěvek DeDivadlo
<br> Den: 14/04Doklad: 1042 místní správa telefony
231 0100 4351 5222 0,00 1 000,00 fin.příspěvek Duha
<br> Den: 23/04Doklad: 1044 odpady služby
231 0100 4351 5223 0,00 20 000,00 fin.dar Domov sv.Josefa
<br> Den: 15/05Doklad: 1054 místní správa materiál
231 0100 6171 5321 0,00 1 000,00 přestupková agenda
<br> Den: 28/05Doklad: 1059 místní správa služby
231 0100 3419 5222 0,00 3 500,00 fin.příspěvek Rescue
<br> Den: 06/06Doklad: 1062
231 0100 2292 5323 0,00 10 000,00 přísp.na dopravní obslužnost
231 0100 4351 5222 0,00 1 500,00 fin.dar Linka bezpečí
<br> Den: 04/07Doklad: 1072 fin.dar Domov sv.Josefa
231 0100 4351 5223 0,00 3 000,00 fin.dar Farní charita
<br> Den: 24/10Doklad: 1116 příspěvek na dopravní obslužnost
231 0100 2292 5323 0,00 9 345,00 dopravní obslužnost
<br> Den: 19/11Doklad: 1126
231 0100 3111 5321 0,00 6 000,00 fin.dar Lanžov
<br> Den: 21/12Doklad: 1143 voda záloha na daň z pitné vody
231 0100 3111 5339 0,00 10 000,00 fin.dar MŠ B.Třemešná
231 0100 4351 5223 0,00 8 000,00 fin.dar Diakonie
<br> 0,00 85 345,00Celkem za běžný účet:
MD-DAL: -85 345,00
<br> Strana
1 z 2
<br> 28.5.2019
13:14:00
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Doubravice),verze: 2013.02
<br>
<br> Opis účetních dat
<br> IČO: Obch.jméno:00580759 Obec Doubravice
<br> s texty
<br> SU AU OdPa POL UZZJ ORG MD DALORJNá Z.Popis
<br> Účetní deník 7 - opravy účtování
<br> Den: 02/05Doklad: 7001
231 0100 4351 5222 0,00 -1 000,00 opr.d.č.1042 z 19.4 <.>
231 0100 4351 5221 0,00 1 000,00 fin.dar
<br> 0,00 0,00Celkem za opravy účtování:
MD-DAL: 0,00
<br> 0,00 85 345,00CELKEM za sestavu:
MD-DAL: -85...
obec fin 12-18.pdf
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 5 163 300,00 = 5 163 300,00
6 293 490,00 = 6 293 490,00
<br> 10 335 845,45 = 10 335 845,45
r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 4 050 000,00 = 4 050 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 5 163 300,00 = 5 163 300,00
6 293 490,00 = 6 293 490,00
6 285 845,45 = 6 285 845,45
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
6 479 700,00 = 6 479 700,00
6 594 250,00 = 6 594 250,00
8 446 423,05 = 8 446 423,05
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
6 479 700,00 = 6 479 700,00
6 594 250,00 = 6 594 250,00
4 396 423,05 = 4 396 423,05
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
6 479 700,00 = 6 479 700,00
6 594 250,00 = 6 594 250,00
4 396 423,05 = 4 396 423,05
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
1 316 400,00- = 1 316 400,00-
<br> 300 760,00- = 300 760,00-
1 889 422,40 = 1 889 422,40
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
1 316 400,00 = 1 316 400,00
<br> 300 760,00 = 300 760,00
1 889 422,40- = 1 889 422,40-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
1 316 400,00 = 1 316 400,00
<br> 300 760,00 = 300 760,00
1 889 422,40- = 1 889 422,40-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
1 316 400,00- = 1 316 400,00-
<br> 300 760,00- = 300 760,00-
1 889 422,40 = 1 889 422,40
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 14.3.2019
9:01:05
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Doubravice),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2018
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3110882

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz