« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - postup pro usmrcování kormorána velkého na území JK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tabulka
Příloha č.2 opatření obecné povahy MŽP č.j.ENV/2019/58919 - MZP/2019/630/1219
Vzor záznamů o odlovu a usmrcení kormorána velkého
<br> - pro každého uloveného jedince vyplňte samostatný řádek
<br> Č.Datum odlovu Čas odlovu Místo odlovu
(název obce či k.ú.a název lokality <,>
<br> rybníka…)
<br> Název honitby Uživatel honitby Číslo kroužku
(byl-li pták
<br> takto označen)
Opatření obecné povahy
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/24
<br> č.j.ENV/2019/58919 - MZP/2019/630/1219
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b odst <.>
4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 5b odst.1 - 4 zákona a § 171 a násl.zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis)
při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů na území Jihočeského kraje
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.j.ENV/2019/58919 -
MZP/2019/630/1219 a oznámeným veřejnou vyhláškou dne 3.6.2019 (dále jen „opatření
obecné povahy“) povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona;1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob
oprávněných podle zákona o myslivosti3)) jedince kormorána velkého stanoveného v
§ 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a
odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné
povahy <.>
<br> 1 § 3 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
2 § 6 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
3 § 39 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br> Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodní...
Veřejná vyhláška
WM Odbor druhové ochrany Ministerstvo Životního prostředí a implementace mezinárodních závazků Vršovická 65 100 10 Praha 10
<br> Praha dne 3.června 2019
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630l267 č.j.: MZP/2019f630/í219 Adresát: všechny obce Jihočeského kraje Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX Tei.: XXX XXX XXX
<br> E-maií: DavidFuka©mzpcz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“) jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle 5 Sb odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),v souladu s š 25 a 5 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dáíejen „správní řád“),tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevencí závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje <.>
<br> Vnávaznosti na termín ukončení platnosti předchozího opatření obecné povahy (č.j.92762/ENV/13-4133I630/13 ze dne 23.12,2013,platnost do 31.3.2019) přístoupilo MŽP k přípravě opatření obecné povahy,kterým se v souíadu s % 5b odst.4 zákona stanoví odchyíný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje.Důvodem pro povoíení odchyíného postupu je v souladu s š Sb odst.1 zákona prevence závažných škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br> Návrh tohoto opatření obecné povahy byl vsouíadu s g 172 odst.1 správního řádu,ve znění pozdějších předpisů zveřejněn vyvěšením na úředních deskách MŽP a obci v dotčeném území dne 26.2 2019 a po vypořádání obdržených připomínek a námitek nyni MŽP zveřejňuje jeho výsledné znění.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podíe Š 173 odst.2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek <.>
<br> V souladu s ustanovením š 25 ...

Načteno

edesky.cz/d/3110395

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz