« Najít podobné dokumenty

Obec Zašová - Stanovení přechodné úpravy provozu - pouť 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zašová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uprava-provozu---pout-2019-mapa.pdf
2019-06-26T09:26:44+0200
ePecet 0112fc1a51710dd8044960c70556097afc269895
<br>
2019-06-26T09:27:13+0200
XXXXXX XXXXXXX eXXXaXdXXddXdXXXXXccXXXXXXcbXXXacXXXXXXX
uprava-provozu---pout-2019.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> spis.značka / č.jednací oprávněná úřední osoba / tel./ e-mail ve Valašském Meziříčí
SZMeUVM 070829/2019/4 XXXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX / sadilek@muvalmez.cz XX.06.2019
MeUVM 070829/2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Valašské Meziříčí,odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské
Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) na základě návrhu ze dne 14.06.2019,který
podala Obec Zašová,Zašová 36,756 51 Zašová,IČ: 00304476 (dále také „navrhovatel“),po
projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
územní odbor Vsetín,dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství (dále jen „DI PČR Vsetín“) <,>
<br> opatřením obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zák.č <.>
361/2000 Sb.<,>
<br>
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici III/01876 a místních komunikacích v obci Zašová,v úsecích dle přílohy č.1,která je
nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu zvláštního užívání,uzavírky a omezení provozu na
silnici III/01876 a místních komunikacích pro zajištění bezpečnosti provozu při pořádání kulturní akce
„Zašovská pouť“ <,>
<br> v termínu: od 06.07.2019 (od 12:00 hod.),do 07.07.2019 (do 20:00 hod.) <,>
<br> v rozsahu dopravního značení:
podle situace dopravního značení s názvem „Situace – přechodné dopravní značení Zašovská pouť“ <,>
kterou vypracovala Ing.XXXXX XXXXXXXX,VACULA silniční s.r.o <.>,Růžová 972/1,110 00 Praha – Nové
Město,provozovna: Sázany 539,756 43 Kelč,datum 06/2019 - příloha č.1,která je ned...

Načteno

edesky.cz/d/3109367

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zašová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz