« Najít podobné dokumenty

Obec Kbel (Kolín) - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbel (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Objízdné trasy
; 80 181 - DIO 1/2 CHOTOUCHOV
<br>.S[TUACE GB_JÍZDNÝ s,M 1:50 000 '
<br> |_ <.>
<br> r'UdUI-i
<br> n.<.> -m.<.> :.<.>,<.>.<.> A <.>
<br> LEGEN DA:
<br> UNIENA TRASA PRD NÁKLADNÍ MTMNLY OBJEDNÁ TRASŘ FFDOSDMÍ AUTOMOELY
<br> DBJÍZDNÁ TRASA PRO BUS OPRAVA "05111 WV & ZOID
<br> DOFMVNI ZNAČENl
<br> -——- u.<.> <.>
<br> m.<.> —„ <.>,Mam-.<.> <.>,<.>.E.„
<br> <.>,<.>.“.<.> <.>,/.MW.u,<.>,<.> „.<.> <.>
<br> “__-.<.> a) mmm m
<br> ::.<.> -.n.<.> rus.-wm'wl
<br> amu.<.> vana.-:.<.> “
<br> | 50 181 DID |!2 Chmouchov | mnu-|: Ředitelství silnic a dálnic ča REDI'I'ELSTV! smca DAme CR “W “553 "““"“ ' mm na zimu Prib: NI FIIĚHSM |" na Puhu "“""“ m; Valbek,spol.s r.o.""“ “ Vaňurova 50511? u“ 4543 DT Ubamc 3 v „,“-ygg“ | J.R&PCM m Glob 17mm“ zad non-m v MAWSGVÁ Dunn mama N Tm km na “ XXX mu »“ minn—mů ! : M vz cnomucnov amu W maru u.a.2.010,Povnqau.závažném: % ::“ svsnámu A oovonum Kouumxnce "' Milli: moh- „._„.<.>,<.>.<.>.<.>.3 mym snume OBJIZDNYCH Tma Lin-zi
Stanovení přechodné úpravy provozu
;Dokuzncnt jc podepsán elektronickým podpisem
<br> !Podepimicr; Středočeský kraj.Krajský úřad ÉOrglanizaoe,o:: Stredočeský kraj Krajskz úřad Středočeského kraje ( 1331311133331 ŠÍÍĚÉÍmw-wdcm o 0 B 0 R o 0 P a AVY 33323“ “5“ 15.05.3019 mm lMisrn: Praha: 24.06.2019 PORR a.s.Číslo jednací: 067157/2019/KUSK-3-DOP/Nech Dubečská 323 8/36 Spisová značka: SZ__067157/2019/KUSK 100 00 Praha 10 Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX Značka: DOP/Nech v zastoupení: DOPA CZ s.r.o.Přestavlky 73
<br> 538 52 Hrochův Týnec
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích.podle 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti společnosti PORR a.s.<.> IČ: 430 05 560.Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha 10,zast.na základě plné moci společnosti DOPA CZ s.r.o <.>,Přestavlky 73,538 52 Hrochův Týnec,IČ: 275 19 341,podané dne 23.05.2019,doložené vyjádřením Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Správy Praha ze dne 17.06.2019 zn.: 4164/21/19—31200-Ny a stanoviskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.DI XXXXX vydaném pod č.j.: KRPŠ—XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX-DOŽ dne XX.06.2019 a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,DI XXXXX Hora vydaném pod č.j.: KRPS-XXXXXX-X/ČX-XXXX-XXXXXX dne 14.06.2019,podle 5 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle 5
<br> 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovuje
<br> podle 5 77 odst.1 písm.b) vyše cit.zákona přechodnou úpravu provozu na silnici 1/2
<br> v k.ú.Chotouchov.okres Kutná Hora a Kolín.v úseku silnice staničení km 34.600 — 38.960 <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena dle předloženého schváleného dopravně
<br> inženýrskéh...

Načteno

edesky.cz/d/3108089

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbel (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz