« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 2/2018 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 28.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 2/2018 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 28.12.2018
Zápis č.2/2018 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 28.12.2018 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Bod 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu XXXX XXXXXXXXX XXXXX a paní Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6,Proti 0 Zdrželi se ()
<br> Usnesení č.16 bylo schváleno <.>
<br> Bod II.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2) Schválení programu 3) Rozpočtové opatření č.5,6,7,8 4) Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lesná 5) Účetní závěrka k 30.9.2018 6) Dodatek vnitřní organizační směrnice 7) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.I/2018 8) Rozpočtové provizorium 9) Příspěvek dětem na učební pomůcky 10) ...

Načteno

edesky.cz/d/3106288

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz