« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 3/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 7.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 3/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 7.3.2019
Zápis č.3/2019 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 7.3.2019 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zapísovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> I.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Františka Berku,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Františka Berku,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6,Proti () Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.26 bylo schváleno <.>
<br> II.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění bodu programu 0 bod 9) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.9
<br> 4) Zpráva o inventarizaci majetku obce Lesná 5) Rozpočet obce Lesná na rok 2019
<br> 6) Projednání investičních akcí na rok 2019 7) Centrum Lada-žádost o příspěvek
<br> 8) Žádost o poskytnutí finančn...

Načteno

edesky.cz/d/3106285

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz