« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 5/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 20.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 5/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 20.6.2019
Zápis č.5/2019 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 20.6.2019 v budově oÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX,Kosová Vladimíra
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,Rokosová Věra
<br> I.Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> II.Určení ověřovatele a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Františka Berku,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Františka Berku,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 5,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.40 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.2
<br> 4) Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2018
<br> 5) Účetní závěrka k 31.12.2018
<br> 6) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdr...

Načteno

edesky.cz/d/3106284

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz