« Najít podobné dokumenty

Město Havlíčkův brod - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. U Sv. Jána a Plovárenská, dle grafické přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havlíčkův brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘ 2 45633
1)
<br> —P
<br> 1
<br> A4—
<br> ZZ
<br> 22 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> Schéma BI17
<br> Standardní pracovní místo na chodníku,stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty <.>
<br> podélné uzávěry dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> červená výstražná světla typu 3,podélný odstup do 50m
<br> příčné uzávěy dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře
<br> hodnotaA min.1.5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky
<br> 1) označení pracovního místa na vozovce podle schémat 8/1,3/2,3/4 až 8/6,BIB,8/9,8/12 až :EB/14.3
<br> TP 66121015
<br> 81
PŘ 1 45633
Tento dokument 'e součástí 3 stému TP online.B ív ořen v elektronické odobě “ako 'edín ' autentick ' dokument <.>
<br> og ano <.>
<br> 22
<br> min.2,75 „
<br> N“
<br> NW
<br> 2)
<br> h\\\
<br> 227-3 ! JOOLŽŠŠŠ “343 zí.- IW- _L— 0
<br> 22
<br> cca 50
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimá|ně3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannými směrovacímídeskami odstup max.10m
<br> podéíná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.2)
<br> 2) užítí dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématBl'í 6 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66121015
<br> 83
PŘ 45633
Ř
<br> Ř Č
<br> Č Ů
<br> č ů
<br> Č Č č ů č
<br> č
<br> ů
<br> Ř Ě Č Ů
<br> ř
<br> č
<br> Č č ů
<br> ě č
<br> č Č ě
<br> ě ě ň ů č č ě
<br> ř ř
<br> ě č
<br> ě ě ě ň ů
<br> č ů
<br> ř č
<br> č
<br> ů ě
<br> č ě ě ě
<br> ň ů č
<br> ř č
<br> ř č č
<br>
<br> č ř
<br> č ě ř č ě
<br> č ť ř
<br> č
<br> č ř
<br> ř č ř
<br> ř č ě
<br> ř ě ě č
<br> č č
<br> ř ě č ě č ě ů ě ě ň
<br> ř ě č ě
<br> č ě ř č
<br> ř ě č
<br> ů
<br> č ě č ň ě ě
<br> ř č ů
<br> č č
<br> ě
<br> ů č
<br> ř
<br> ě
<br>
<br>
2019-06-24T09:11:24+0200
Policie České republiky
45633
Číslo jednací: Vyřizuje Datum
<br> MHB_DOP/2293/2019/JBAR XXXXX XXXX,XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě (dále jen „správní orgán") příslušný podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o provozu na pozemních komunikacích"),na podkladě žádosti právnické osoby RAISA,spol.s r.o <.>,IČO
<br> 43005071,Havlíčkova 822,280 02 Kolín,ze dne 24.6.2019 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR -
<br> Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina,Územním odborem Havlíčkův Brod,Dopravním inspektorátem <,>
<br> pod č.j.KRPJ-89936-4/ČJ-2016-161606-MULL dne 24.6.2019,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c),§ 77
<br> odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen správní řád),stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul.U Sv.XXXX a
Plovárenská,dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DIO + schéma B/2,B/17) <.>
<br> Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci „Rekonstrukce veřejného
<br> osvětlení v ul.U Sv.Jána,Havlíčkův Brod" realizovanou v termínu od 8.7.2019 do 16.8.2019,za těchto
<br> podmínek:
<br>
<br> 1) Dopravní značky,které budou užívány pro označení pracovního místa,musí odpovídat vyhlášce Ministerstva
dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ČSN EN 12899-
<br> 1,ČSN EN 12966-1+A1,TP 143,TP 70,Vl.6.1,VL 6.2 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na
<br> pozemních komunikacích vydání III <.>
<br> 2) Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina,Územního
odboru Havlíčkův Brod,Dopravního inspektorátu,vydaném pod č.j.KRPJ-89936-4/ČJ-2016-161606-MULL
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3104517

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havlíčkův brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz