« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 9. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 25.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> Zápis z 9.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného dne 25.6.2019
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: OUTŘ/ 69/2019
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 3.Rozpočtové opatření č.4 4.Projednání darovací smlouvy s Pekařství a cukrářství Kodádek,s.r.o <.>
<br> 5.Projednání nabídky firmy Bonum-Repro s.r.o.na pořízení nového Notebooku pro vedení účetnictví obce
<br> 6.Projednání kupní smlouvy na část pozemku pro obecní cestu p.č.1263
<br> 7.Projednání nabídky společností Tegnostav,s.r.o.na opravu kanálu na ostatní komunikaci p.č.1149/1
<br> 8.Ostatní 9.Diskuze
<br> 1.Zahájení Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
<br> Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXX XXXXXXXXX Dis,XXXX XXXXXXXXX.Zapisovatelkou zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslné přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usneseníč.24/19 schváleno Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se: O
<br> 3.Rozpočtové Opatření č.4
<br> Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje rozpočtové opatření č.4,které je nedílnou součástí tohoto zápisu <.>
<br> Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-maíl: obectresovice©seznam.cz
<br> Usneseníč.25/19 schváleno Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se: O
<br> 4.Projednání darovací smlouvy s Pekařství a cukrářství Kodádek s....

Načteno

edesky.cz/d/3104494

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz