« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Smlouva o zápůjčce č. 8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Obec Pomezí nad Ohří
<br> SMLOUVA o ZÁPÚJČCE č.8/2019
<br> uzavřená ve smyslu ust.% 2390 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění a usnesením obecního zastupitelstva v Pomezí nad Ohří dne 28.6.2018 číslo usnesení 38/18
<br> mezi
<br> Obec Pomezí nad Ohří,IČ 00572730 se sídlem Pomezí nad Ohří čp.18,zastoupena starostou Radkem Tlačilem,KB Cheb č.ú.14727331/0100
<br> fdále jen zapůjčítelf
<br> & Bc.XXXX XXXXX <,>
<br> fdále jen vydlužiteU
<br> IV případě,že smluvní stranou je více vydlužitelů,je pro jejich označení dále v textu
<br> použit termín vydlužitel v jednotném čísle,který ovšem pro účely této „Smlouvy o zápůjčce“ znamená více těchto vydlužitelů/
<br> Článek I.Charakteristika zápůjčky
<br> 1.Strany se dohodly,že zapůjčitel poskytne vydlužiteli zápůjčku: af v celkové výši Kč 250 000,— (slovy: dvěstěpadesáttisíc Korun českých)
<br> bf na účel: realizace otopného systému v RD Tůně č.p.4 Pomezí nad Ohří ve vlastnictví Výdlužítele
<br> Ex.)
<br> Uvedenou bezhotovostní zápůjčku schválilo obecní zastupitelstvo dne 14.3.2019,číslo usnesení 9/ 19 <,>
<br> Svou pohledávku vzniklou na základě zápůjčky zmíněné v odst.1/ bude zapůjčitel evidovat pod číslem 8/2019 <,>
<br> 4.Výdlužítel se.<.> zavazuje,že poskytnutou zapůjčku použije výhradně na výše uvedený účel.Vpřípadě nesplnění této podmínky být,i z části se zapůjčitel s vydlužitelem dohodli na smluvní pokutě,v souladu s © 2048 a násl.občanského zákoníku tak,že vydlužitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10% sjednané výše zápůjčký dle Čl.1.odst
<br> UJ
<br> ix)
<br> !.písm.a).Zároveň je vydlužitel povinen v případě porušení výše uvedené podmínky: zápůjčku vrátit bezodkladně po té.kdy k tomu bude vyzván zapůjčitelem <.>
<br> Článek II.Cerpání zápůjčky
<br> Strany sjednaly,že zápůjčka bude čerpána bezhotovostní platbou na základě vydlužitelem předložených faktur a souvisejícího soupisu provedených prací či dodacích listů vystavených na jméno vydlužitele jakožto objednatele.Faktury„ dodací listy čí soupi...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz