« Najít podobné dokumenty

Obec Útvina - Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Útvina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útvina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
(),hcc Útvina se sídlem Utvina 80,364 ()l Toužim
<br> USNESENÍ
<br> ! 8.veřejného mscdáni leSÍllpÍÍClsh'il uhcc ["h'inll,č.j.5(»4/21l|9_ které se konalo (111020.6.2019 od 16.00 hod.\“ nur-(lzici mixlnoxti Obecního úřadu \ l'tvinč
<br>.chnání ridikt: Ing.l.<.> Strákmá
<br> Přítomni: Mgr.\'.("cncnká.Mgr./.l"\:do.\cj\:\o\á.].Ix'rchá.& Krpálmá.DiS.<.> \I,\iikulá.Ing.f.<.> Strákmá.<.> \1.Sludničká.V.Šchck.I'.Šulc
<br> /.áp>'álá: S.Prochá/kmá
<br> Hosté: \ i/ presenční listinu
<br> [.Scln'aLUILtnvwmu /.() scin'álujc posunutí hodu C.Zl ná C.:] á „tru/ení hodu C121 — lásit'máni nových rodinných domku II./.() scln'úlujc nt'tslcdující prográm lllhťditltil ].Schválcní progránnt.\'olhá o\ črt“ átclu zápisu.Konlrolá usncscní.Žádost o propáchtmání Části pozemku p.č.2469'1 \ k.ú.l"t\iná.Žádost o propáchtmání části po/cmku p.č.2403 '1 \ k.ú ly'l\ iná.Žádost o prodej části po/cmku půst.*)l \ k.ú.(L'cskj ('Itloumck.l'ropáchtmání [70/L'Iltkll|1ť.46 4 á cásti po/cmku pc.40 5 \“ kú Milu/\.Propáchtmání části po/cntku pů.103729 \ kú Scdlo U '| ou/ilni.Propáchtováni části pommku p.č.2 l u 7111 \ k.ú.S\ino\ u '! oukimi.Prodcj části po/cmkn p.č.HJIN lo \ k.ú.Wilo/\.l'rodcj části po/cmku p.C.HHO'H) \ k.ú.Prib/\.Žádost o pronáicm nch) tových prostor.Žádost o powlcní k připoicní do aurúhnCnCho odtoku / r_\húíká.Žádost o odstránůni stan h_x.()prtná střech) ná čp.](6 \ l.“ inČ,Žádost o Hnánůni dál“.Žádost o poskynutí dotácc.Smlouvu o ttyávrcm budoucí smiotny o /í'í7cní \Ccnúho hrcmcnc slúíchnosti á SmlUllUl o prá\ t| prmčst sttn hu.Kollíkmú pujck).Smlouvu o nájmu ttcl\\1o\_\'ch proa'tor.Amir—nimi no\ _\'ch rodinných domku Il.<.> Ro/počtm'Ú opátf'cní
<br> _3.\_:ol há o\j_ůr"< \\ BIEBL/julia!
<br> /() hCIHillUjC\)\'ČÍ'\1\LtiL']I lápisu Ján-tt Krchtlá\lit't\>|1t\.t Studniůktt <.>
<br> 3.Konl_rolá tlhjESCljj /() kOHSllllLle'.):: \ šcchny hod)“ minulého unncscní byl)“ aplnčny
<br> 4.Žádost o propttgl\_to_\_át_tí C_ástr po/cmktt pig B_OÉLLLkn'rJ 't) iná /.() scltudujc Aunt-r |n'opáchto\ání ('ústi po...

Načteno

edesky.cz/d/3104004

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz