« Najít podobné dokumenty

Obec Hodějice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL 123

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodějice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- příspěvku na podporu činností organizaci
<br> Obec Hodějice
<br> zastoupená: starostou lng.Jiřím Florianem
<br> se sídlem úřadu: Hodějice 41,684 01 Slavkov u Brna 1čo: 00291773
<br> Bankovní spojení : 562673l/0100
<br> poskytovatel příspěvku (dále jen obec)
<br> a
<br> Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Hodějice
<br> zastoupená starostkou jednoty Monikou Zápotočnou se sídlem: Hodějice 192,684 01 Slavkov u Brna IČO: 49408119
<br> bankovní spojení: l561273329/0800
<br> jako příjemce příspěvku(dálejen příjemce) <,>
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu:
<br> [.1.Obec touto smlouvou poskytuje příjemci finanční příspěvek ve výši 123.723,-Kč(slovy jednostodvacettřitisícesedmsetdvacetříkoruněeských) za účelem podpory činnosti organizací,dle žádosti o mimořádný příspěvek ze dne 19.9.2018,která tvoří nedílnou součást této smlouvy.Příjemce prohlašuje,že od obce tento příspěvek na uvedený účel bezjakýchkoli výhrad přijímá.2.Příjemce se zavazuje příspěvek použít výhradně na sjednaný účel.3.Příjemce je oprávněn čerpat příspěvek nejpozději do 31.12.2018.Čerpáním příspěvku se rozumí úhrada výdajů hrazených z příspěvku.4.Podmínky,které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit: — příspěvek musí být použit toliko na účel podpory činnosti organizace dle žádosti tvořící nedílnou součást této smlouvy - výše uvedeného účelu musí být dosaženo do 31.12.2018 - vyúčtování použití příspěvku na předepsaném formuláři musí být předloženo obci nejpozději do 31.1.2019 5.Žádné další podmínky související s účelem poskytnutého finančního příspěvku strany nesjednávají.6.Poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hodějíce dne 26.9.2018,číslem usnesení [ [
<br> Il.1.Obec vyplatí příspěvek ve výši 123.723,-Kč příjemci na účet číslo 1561273329/0800 do 30ti dnů od uzavření této smlouvy.Smlouva je uzavřena dnem,kdy dojde kjejímu podpisu všemi jejími účastníky( tj.dnem podpiSU posledního účas...

Načteno

edesky.cz/d/3100959

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodějice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz