« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBECHÍÚŘADVEPŘOVÁ orao VEPŘOVÁ
<br> Došlodne: 9/76 „ít/“W
<br> co óřl/1? AJ— MĚSTSKÝ ÚŘAD ZňÁR NAD SÁZAVOU Poč listů/ /příloh Z/Q | | ODBOR DOPRAVY žňÁR NAD SÁZAVOU ŽIŽKOVA 227/1,591 31 ŽÚÁH NAD SÁZAVOU Váš dopis zn.: Ze dne: 10.06.2019 Naše č.j.: OD/761/19/LK—DZp Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s.Vyřizuje: lng.Koubek |CZ 03762947 Tel.: 566 688 301 Brněnská 30 E-mail: lubos.koubek©zdarns.cz 591 01 Žďár nad Sázavou Datum: 21.06.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a příslušných městských úřadů,úřadů obcí a úřadů městysů po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Dle Š 77 odst.5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Ždár nad Sázavou <.>
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou — odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané žádosti dne 21.06.2019 od právnické osoby SK TRl CYKLOCHLUBNA 2.s <.>,Brněnská 30,591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „žadatel ) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j.KRPJ-64030-1/ČJ— 2019- 161406 ze dne 04.06.2019 a po posouzení žádostí v souladu s ustanovením & 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení 5 77 odst.5 zákon o silničním provozu a g 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích v územní působnosti Městského ...

Načteno

edesky.cz/d/3097576

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz