« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Veřejná vyhláška - MěÚ Cheb - Opatření obecné povahy Dolní Hraničná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 520 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 54635/2019 Cheb 18.06.2019
Sp.Zn.: KSÚ 6100/2019
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/2
Vyřizuje: S.Čtvrtníková/ 354 440 520
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě návrhu společnosti Stavby IS,s.r.o <.>,IČ: 264 03 510,Lomená 326,351 35 Plesná,ke stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu označení pracovních míst na pozemních komunikacích při
provádění stavebních prací na výstavbě dešťové kanalizace,veřejného osvětlení,propustku a rekonstrukci místních
komunikací a přilehlých ploch,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-42746/ČJ-2019-190206 ze dne 23.05.2019,v návaznosti na ustanovení § 77
odst.5 zákona o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na silnici III/21412 umístěné na p.p.č.394/1,k.ú.Dolní Hraničná,obec Pomezí nad Ohří a na místní komunikaci
umístěné na p.p.č.378/4 a p.p.č.378/13,k.ú.Dolní Hraničná,obec Pomezí nad Ohří – dle přiložené grafické situace
dopravnío opatření a schématu dopravního opatření B/5.1 <.>
<br>
Důvod: označení pracovních míst na pozemních komunikacích při provádění stavebních prací na výstavbě dešťové
kanalizace,veřejného osvětlení,pr...

Načteno

edesky.cz/d/3093113

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz