« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Návrh závěrečného účtu obce Hořovičky za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf (3.53 MB)
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_076591/2018/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 008643/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HOŘOVIČKY IČ: 00243728 za rok 2018
<br> Přezkoumání hosphdaření obce Hořoviěky za rok 2018 bylo zahájeno dne 07.08.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 25.03.2019
<br> ' 14.12.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hořovičky Hořovičky 111 270 04 Hořesedly
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a č 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,Vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkají...
Závěrečný účet obce za rok 2018.pdf (4.15 MB)
dlí?
<br> Obec Hořovičky
<br> Závěrečný účet za rok 2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Obec Hořovičky
<br> Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Obec Hořovičky Hořovičky
<br> 27004 Hořovičky 00243728
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon E-mail
<br> 31 3594283
<br> horovicky©iol.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> Majetek
<br> Komentáře
<br> KEO-W 1.11.273
<br> Obec Hořovičky KEO-W 1.11.273 / Uc15e
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> „.Rozpočet „ Rozpočet „,Polozka Skutečnost schválený A) upravený A; Rozdíl Třída 1 DAŘOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 676 237,78 1 200 000,00 139,69 1 200 000,00 139,69 -476 237,78
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 39 242,37 30 000,00 130,81 30 000,00 130,81 -9 242,37
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 155 070,04 130 000,00 119,28 130 000,00 119,28 -25 070,04
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 424 009,89 1 300 000,00 109,54 1 300 000,00 109,54 -124 009,89
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 34 200,00 50 000,00 68,40 50 000,00 68,40 15 800,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3 503 625,19 2 400 000,00 145,98 2 400 000,00 145,98 —1 103 625,19
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 449,60 0,00 0,00 0,00 0,00 449,60
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 183 600,00 175 000,00 104,91 175 000,00 104,91 -8 600,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 050,00 5 000,00 81,00 5 000,00 81,00 950,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 790,00 5 000,00 15,80 5 000,00 15,80 4 210,00
<br> 1361 Správní poplatky 3 440,00 5 000,00 68,80 5 000,00 68,80 1 560,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 40 843,76 20 0...
Výkaz zisku a ztráty.pdf (1.31 MB)
/ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.„ÁZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Hořovičky; lČ0700243728; Hořovičky 171771,270 04 Hořovičky Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 28.1.2019 v 11:20
<br> 1 | 2 3 j 4.ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné * Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská ' činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 5653070,82 4560777,15 |.Náklady : činnosti 5 506 910,82 4 414 367,15 1.Spotřeba materiálu 501 431 219,99 405 815,45 2.Spotřeba energie 502 42 998,00 124 555,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 505 B.Aktivace oběžného majetku 3.<.> 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 158 254,50.“ 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 110 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 1 247 244,98 1 146 816,70 13.Mzdové náklady 521 2 411 697,00 1 698 526,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 648 804,00 529 207,00 15.Jiné sociální pojištění 525 5 710,00 4 507,00 16.Zákonné sociální náklady 527 77,Jiné sociální náklady? ' 520 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 žž'ÍšřnÍJJňíbb—kůiýšůřšýíšřěáíéňf""' ' * ""M" " *" " A DD " * * _" ' 541 ' A * 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX.“"žsfóčpísy'šlčíňčšášéňč ňÉJeTkÍW "___“ 7 " ' " “ " * * * " 'T * " 551 250 021 „00 453 979,00 "* ř' " * “ 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 25 507,35 7 398,00 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 ř34JINŠkÍady z wřaženýšípohledávek " " '''''''' ' ' 5ší * * _ “— * '" _“ * 35,Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 76 454,00 33 583,00 38,Ostatní náklady z činnosti 549 II...
Rozvaha.pdf (2.19 MB)
ROZVAHA
<br> „ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKYVOBCÍ,REGIONÁLNÍÍRADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Hořovičky; IČO 00243728; Hořovičky 111,270 04 Hořovičky Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 11:20
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ Nazev polozky SU BEZNE \ MINULÉ BRUTTO KOREKCE ** NE'ITO
<br> A K T I V A C E L K E M 51 667179,70 7 523 876,70Š 44143 303,00 41 263 662,29
<br> A.Stálá aktiva 34 316 002,79 7 523 876,70: 26 792 126,09 27 217 787,76
<br> l.Dlouhodobý nehmotný majetek 258 691,00 258 691,00'- 0,00 1 941,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 '
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenšní limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 153 376,00 153 376,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 105 315,00 105 315,00: 1 941,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 *
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 <,>
<br> IL,Dlouhodobý hmotný majetek 34 057 311,79 7 265 165,70,26 792 126.09 27 215 846,76 1.Pozemky 031 15 689 957,08 * 15 689 957,08 15 714 467,75 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 15 870 720,76 5 594 365,00 10 276 355,76 10 667 591,76 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 1 324 351,25 685 178,00! 639 683,25 705 527,25 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 7 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 985 642,70 985 642,70 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 "
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 185 130,00 186 130,00 128 260,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> Ill.Dlouhodobý t'manční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatností 063...
Příloha.pdf (1.44 MB)
Příjemce: OL Edl HOLOLÚ'LV Kraj“: Středočeský
<br> Poskytovatelsz
<br> Kapitola1: Mi isterstvo financí — VPS
<br> TABULKA č.1
<br> Příloha č„ 7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací
<br> a na projekty spoluňnancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Ukazatel
<br> č.akce (projektu)
<br> EDS ISMVS učelovy znak
<br> ClSlO jednac1 k 31_ 12.2013 kraje
<br> Vráceno v průběhu Čerpáno roku na běžný účet
<br> Předepsané výše
<br> Skutečně použito vratky dotace při k 31.12.2018 Hnančním
<br> vypořádání
<br> Dotace celkem 3
<br> 4:1-2-3 _0
<br> Nove volby do zastupitelstev obcí (31.3.2018)
<br> 98074
<br> MF—6950/2018/1201— 2
<br> Volby prezidenta ČR "
<br> 98008
<br> MF-
<br> 53/2018/1201—3 02%.13-247,Ž 'VQÝŽ-
<br> \ “\ „gp \Zx “$ \?
<br> Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev obcí <.>
<br> 98187
<br> MF-
<br> 21343/2018/1201-3 :;áCÚO/ ' ff “ÝÚŽ "
<br> i__ ! Sestavil,tel.: y_u LJ 6 11.0 09.Datum a podpis:
<br> 13.4 209
<br> Komentář:
<br>,<.>.1 za
<br> Kontroloval,tel.: HEN DJ,! a 'v,q (
<br> Datum a podpis:
<br> 251.<.> loíc—i
<br> Podrobnější čerpání výdajů na volby prezidenta (ÚZ 98008) — týká všech obcí s vyjímkou obcí s pověřeným obecním úřadem
<br> Ukazatel
<br> účelový znak
<br> čislo jednací výdaje v roce 2017 výdaje v roce 2018
<br> Skutečně použito celkem (rok 2017+rok 2018)
<br> Volby prezidenta ČR
<br> 98008
<br> MF-
<br> 53/2018/1201-3 75 “9% % '
<br> 43.63742 "
<br> e ';
<br> TABULKA č.2 Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2018 (bez ústředních orgánů státní správy a
<br> státních fondů)
<br> (POUZE NO VÉ PÚJČKY A ÚVĚRY PŘIJ...
Fin
/ Ma: Financí
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> (mnicn SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> — : sd: „&tní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2018
<br> 12
<br> 00243728
<br> |_ HJZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Obec Hořovičky Hořovičky 111,270 04 Hořovičky
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> _ 32:33 Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> z z 1 2 3
<br> - “ ' ' 326 z příjmů fyzických osob placená plátci 1 200 000,00 139,69 1 200 000,00 139,69 1 676 237,78 '- " ' ' Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 130,81 30 000,00 130,81 39 242,37 1.'“ “E Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 130 000,00 119,28 130 000,00 119,28 155 070,04 1.“" 333 z příjmů právnických osob 1 300 000,00 109,54 1 300 000,00 109,54 1 424 009,89 - ": Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00 68,40 50 000,00 68,40 34 200,00 *- Í" ' Daň z pňdané hodnoty 2 400 000,00 145,98 2 400 000,00 145,98 3 503 625,19 v- “IE Doplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 0,00 449,60 _ “:?—.“ Poplatek za komunální odpad 175 000,00 104,91 175 000,00 104,91 183 600,00 _ “I-t' Poplatek ze psů 5 000,00 81,00 5 000,00 81,00 4 050,00 _ “".—*z Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 15,80 5 000,00 15,80 790,00 - 553; Správní poplatky 5 000,00 68,80 5 000,00 68,80 3 440,00 - '$“ Daň z hazardních her 20 000,00 204,22 20 000,00 204,22 40 843,76 _ “322 zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 000,00 4,76 10 000,00 4,76 476,00 - 'ž' ' Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00 101,62 1 000 000,00 101,62 1 016 218,89 _ :“ ' ' Nemvestpňjtransfery z všeob.pokl.správy státrozpočtu 0,00 0,00 28 040,00 100,00 28 040,00 - r “: Nanvpřtjtransfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta 75 000,00 106,93 80 200,00 100,00 80 200,00 - * &' “5 Ostatní neinvestičpňjaté transfery ze státrozpočtu 0,00 0,00 87 552,00 100,00 87 552,00 "- ' 6 4...

Načteno

edesky.cz/d/3092907

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz