« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dambořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dambořice
Darovací smlouva
<br> Smluvní strany:
<br> 1 <.>
<br> Farní sbor Českobratrské církve evangelické 696 35 Dambořice č.73 Zastoupena Janou Gruberovou farářkou ČCE (dále jen obdarovaný) a Obec Násedlovice Násedlovice 129 Zastoupená starostkou obce: Vlastou Mokrou (dále jen dárce) uzavírají v souladu s 5 2055 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku tuto darovací smlouvu
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí obdarovanému peněžní částku ve výši 60100,-Kč (slovy: šedesáttisícsto korun českých) a obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá <.>
<br> ; v! :.v.- v : 9 V '.) " - Shora uvedena častka bude,zas|ang na ucet obdarovanemu c/JLGW'JLE/Q/ÚM vedený u e:.se.<.>.<.> rar.mer.<.>.sr.—:>.<.> F.—r.č.? m.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.Sdarem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného <.>
<br> Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se poskytnutou částku použit na činnost spolku <.>
<br> Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu,z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení <.>
<br> Poskytnutí tinančního daru bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23.4.2019 usnesením č.7122019
<br> Smluvní strany prohlašuji,že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle.Autentičnost této smlouvy potvrzuji svým podpisem <.>
<br> V Násedlovicich 24.4.2035953 N;!tsEDLOVíCE
<br> 696 36 Násadlovice
<br> / V tel.: 513631222 1/1,\ / _ ? l“O:OO 285 \,_ % ?.<.>,/„„uhv—É / (gw
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.I),:ť.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dárce ( obdarovaný
<br> FARNi SBOR ČESKOBRATHSKÉ CiRKUE EVANGELiSKÉ 696 315 Dambořice 73
<br> iC: 48847674

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Násedlovice
27. 06. 2020
27. 06. 2020
27. 06. 2020
16. 06. 2020
08. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz