« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dambořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Dambořice
Darovací smlouva
<br> Smluvní strany:
<br> 1 <.>
<br> Farní sbor Českobratrské církve evangelické 696 35 Dambořice č.73 Zastoupena Janou Gruberovou farářkou ČCE (dále jen obdarovaný) a Obec Násedlovice Násedlovice 129 Zastoupená starostkou obce: Vlastou Mokrou (dále jen dárce) uzavírají v souladu s 5 2055 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku tuto darovací smlouvu
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí obdarovanému peněžní částku ve výši 60100,-Kč (slovy: šedesáttisícsto korun českých) a obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá <.>
<br> ; v! :.v.- v : 9 V '.) " - Shora uvedena častka bude,zas|ang na ucet obdarovanemu c/JLGW'JLE/Q/ÚM vedený u e:.se.<.>.<.> rar.mer.<.>.sr.—:>.<.> F.—r.č.? m.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.Sdarem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného <.>
<br> Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se poskytnutou částku použit na činnost spolku <.>
<br> Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu,z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení <.>
<br> Poskytnutí tinančního daru bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23.4.2019 usnesením č.7122019
<br> Smluvní strany prohlašuji,že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle.Autentičnost této smlouvy potvrzuji svým podpisem <.>
<br> V Násedlovicich 24.4.2035953 N;!tsEDLOVíCE
<br> 696 36 Násadlovice
<br> / V tel.: 513631222 1/1,\ / _ ? l“O:OO 285 \,_ % ?.<.>,/„„uhv—É / (gw
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.I),:ť.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dárce ( obdarovaný
<br> FARNi SBOR ČESKOBRATHSKÉ CiRKUE EVANGELiSKÉ 696 315 Dambořice 73
<br> iC: 48847674

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz