« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Míškovice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Míškovice [0,28 MB]
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Míškovice
číslo: 2018 05
<br> (uzavřená dle §159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
mezi:
<br>
<br> Poskytovatelem dotace: Obec Míškovice
<br> se sídlem:Míškovice 46,768 52
<br> zastoupený:p.XXXX XXXXXX,starosta obce
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> bankovní spojení: 5721 691 / 0100,vedený u Komerční banky,a.s <.>
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br>
<br> Příjemcem dotace: Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Míškovice
<br> sídlo:Míškovice
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> typ příjemce: spolek
<br> zastoupený: XXXXX XXXXXXX,předseda spolku
<br> bankovní spojení: XXXXXXXXX/XXXX
<br> zapsaný u KS v Brně,spisová značka L 849
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> I <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II.až III <.>
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 119.000,-Kč,slovy: sto devatenáct tisíc
korun českých <.>
<br>
1.2 Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených s údržbou a opravami budovy šaten a
fotbalového hřiště <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I.na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30.4.2018
<br>
<br> 2.2 Část finančních prostředků (elektřina,voda,plyn,…) bude hrazena přímo z rozpočtu obce
dodavatelům těchto médii,s nimiž má obec uzavřenou smlouvu.Poskytování služeb (sečení
trávy,úklid prostranství…) prováděné např.zaměstnanci obce jsou vyčísleny v rozhodnutí o
poskytnutí dotace.Tyto finance nebudou poskytnuty na účet žadatele,ale jsou započteny do
celkové výše požadovaných finančních prostředků na činnost spolku <.>
<br> (Tento článek se týká organizací,které užívají,nebo mají v dlouhodobém pronájmu obecní
zařízení a tudíž spotřebu energií z těchto zařízení hradí obec.)
<br>
<br>
<br>
<br> 2.3 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákla...

Načteno

edesky.cz/d/3087775

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz