« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Veřejnoprávní smlouva (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva[1].pdf [1,06 MB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Miškovice číslo: 2016 08
<br> (uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> mezi:
<br> Poskytovatelem dotace: Obec Miškovice se sídlethiškovice 46,768 52 zastoupený:p.XXXX XXXXXX,starosta obce
<br> IČ: XXXXXXXX bankovní spojení: XXXX 691 /0100,vedený u Komerční banky,a.s.(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Příjemcem dotace: Římskokatolická farnost Mysločovice sídlo: Mysločovice 10 IČ: 48471780 typ příjemce: Církevní organizace.zastoupený: P.XXXXXX XXXXX,farář.<.> '.„ „ bankovní spojení: 169751969/0300 » \ ' (dále jen „příjemce“)
<br> I.Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích Il.až III.Učelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 150.000,-Kč,slovy
<br> stopadesáttisíckorunčeských <,>
<br> 1.2 Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených s opravami schodišť do kostela sv.XXXXXXXX v Míškovicích <.>
<br> II.Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku |.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15.12.2016 <.>
<br> 22 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2016 do 31.12.2016,vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 31.12.2016.V případě nevyčerpání schválených finančních prostředků do 31.12.2016 je žadatel povinen sdělit důvod.O využití těchto nedočerpaných financí rozhodne zastupitelstvo obce <.>
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 3.4
<br> 3.5
<br> 4.1
<br> 5.1
<br> 5.2
<br> 5.3
<br> 5.4
<br> |||.Podmínky udělení peněžních prostředků
<br> Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku |.této smlouvy <.>
<br> Vyúčtování dotace předloží příjemce Obci Miškovice do 31.1.2017
<br> Vyúčtováním dotace se rozumí předložení dokladů prokazujících vznik/uhrazení nákladů na projekt/akci uvedenou včl...

Načteno

edesky.cz/d/3087769


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz