« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Mikroregion Holešovsko - návrh závěrečného účtu za rok 2018 (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty 2018.pdf [0,41 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Holešovsko; IČO 70265704; Masarykova 628,769 01 Holešov
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 10:25
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 3 003 289,88 3 165 527,19
<br> I.Náklady z činnosti 2 945 529,88 3 107 912,19
<br> 1.Spotřeba materiálu 60 520,30501 98 185,80
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 87 326,00504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 87 042,00511 90 052,00
<br> 9.Cestovné 16 749,00512 24 992,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 61 712,16513 53 093,84
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 313 932,80518 413 631,82
<br> 13.Mzdové náklady 1 344 855,00521 1 488 225,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 384 195,00524 407 545,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 4 748,00525 5 037,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 1 085,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 547 464,00551 422 846,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br>...
Rozvaha 2018.pdf [0,29 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Mikroregion Holešovsko; IČO 70265704; Masarykova 628,769 01 Holešov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 10:25
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 2 626 098,72 15 441 659,5418 067 758,26 16 904 866,93
<br> A.Stálá aktiva 2 626 098,72 12 842 840,0815 468 938,80 13 390 304,08
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 465 723,00 3 440 255,003 905 978,00 3 569 939,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 829,0011 829,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 453 894,00 3 440 255,003 894 149,00 3 569 939,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 160 375,72 9 402 585,0811 562 960,80 9 820 365,08
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 341 208,00 4 533 022,004 874 230,00 4 630 510,00021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 535 200,00 4 869 563,086 404 763,08 5 189 855,08022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 283 967,72283 967,72028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatn...
Příloha 2018.pdf [2,31 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Holešovsko; IČO 70265704; Masarykova 628,769 01 Holešov
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 10:26
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním motodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především
č.410/2009 Sb.S účinností od 1.1.2015 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účatních zadáních:
1.Oceňování a vykazování:
- zásoby - účetní jednotka nevlastní
- DDHM v pořizovací ceně od 1 do 40-ti tisíc Kč
- DDNM v pořizovací ceně od 1 do 60-ti tisíc Kč
- státem nebyl účetní jednotce bezúplatně předán žádný majetek
2.V roce 2019 nenastaly změny způsobu oceňování
3.Odpisový plán: od 1.1.2012 účetní jednotka provádí rovnoměrný účetní odpis majetku
4.V roce 2019 nebyla realizovaná žádná platba v cizí měně <.>
5.Penežní fondy nemá účetní jednatka zřízeny <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm...
Fin 2_12 2018.pdf [2,42 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Mikroregion Holešovsko Masarykova 628,769 01 Holešov
<br> 702657042018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 759 800,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 759 800,00 759 723,1799,99 99,99
<br> 759 800,00 759 800,00 759 723,170000 * 99,99 99,99
<br> 759 800,00 759 800,00 759 723,17000 ** 99,99 99,99
<br> 3639 3 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 1 985,0066,17 66,17
<br> 3 000,00 3 000,00 1 985,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 66,17 66,17
<br> 3 000,00 3 000,00 1 985,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 66,17 66,17
<br> 3900 1 029 600,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 198 326,00 1 198 326,00116,39 100,00
<br> 1 029 600,00 1 198 326,00 1 198 326,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 116,39 100,00
<br> 1 029 600,00 1 198 326,00 1 198 326,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 116,39 100,00
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 145 000,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 145 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 145 000,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 6409 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 87 326,00 86 669,000,00 99,25
<br> 0,00 87 326,00 86 669,00Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 0,00 99,25
<br> 0,00 87 326,00 86 669,00Ostatní činnosti640 ** 0,00 99,25
<br> 1 792 400,00 2 048 452,00 2 191 703,17PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 10...
DSO návrh závěr.účtu 2018.pdf [0,37 MB]
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2018
<br> Název-DSO:,Mikroregion Holešoveko Adresa Masarykova 628.709 01 Holešov lČ'.70265704
<br> v souladu s 543 zákona 128/2000 Sb.o obcích zveřejňujeme navrh závěrečného účtu DSO
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br> Č.řádku Název položky Schv.rozp.Upr.rozp Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy - - - 4020 Třída 2 - Nedaňove příjmy 1 033 1 289 1 287 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy - - - 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 759 759 905 4050 Příjmy celkem 1 792 2 048 2 192 4060 Konsolidace příjmů [) O 145 4200 Přijmy po konsolidaci 1 792 2 048 2 047 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 2 195 2 498 2 643 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje - - - 4240 Výdaje celkem 2 195 2 498 2 643 4250 Konsolidace výdajů 0 0 145 4430 Výdaje po konsolidaci 2 195 3 238 2 498 4440 Saldo příjmů a výdajů - - -451
<br> 2.Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
<br> DSO Mikroregion Holešovsko uzavřel 29.4.2015 s ňrrnou Technické služby Holešov,s.r.o.nájemní smlouvu o nájmu překladiště odpadů na dobu určitou,od 1.5.2015 do 30.4.2020 <.>
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br> Přijaté prostředky:
<br> Paragraf Položka Poskytnuto Vyčerpano Popis 4116 759 723,17 759 723,17 MAP 3900 2324 1 198 326,00 1 198 326,00 SMO CSS Poskytnuté rostředky: Paragraf“ ' Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 3429 5179 5 000,00 5 000,00 Rohálovska „10“
<br> 4.Tvorba a použití fondů (v tis.Kč) oso nemá žádné účelové fondy 5.Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání:
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Holešovsko za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> sejmuto:
<br> Další přílohy tvořící závěrečný účet,které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce,jsou k dispozici v sídle DSO ...

Načteno

edesky.cz/d/3087763

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz