« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Návrh závěrečného účtu obce Míškovice za rok 2018 (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf [3,12 MB]
w Krajský úřad
ZHnského kraje
<br>.<.> Obec MiškoviceOdbor ekonomicky Míškovice 46
Odděleni kontrolni 768 52 Miškovice
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> datum
10.dubna 2019
<br> pověřená úřední osoba
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> číslo jednací
KUZL XXXXX/XXXX
<br> spisová značka
KUSP 45435/2018 EKO
<br> Zpráva č.405/2018/EKO
<br> o výsledku přezkoumáni hospodaření
obce Miškovice,lČ: 00287491
<br> za rok 2018
<br> Přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech: 8.4.2019 - 10.4.2019 (jednorázové přezkoumáni)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 8.4.2019 předáním pověřeni ke kontrole a
ukončena dne 10.4.2019 podle § 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
práva podat námitky <.>
<br> Místo provedeni přezkoumáni: Obecní úřad Miškovice,Míškovice 46
<br> 768 52 Míškovice
<br> Přezkoumáni vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Obec Míškovice zastupovali:
starosta:
účetní
<br> XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského krqje
tř.Tomáše Bati 21 <.>
761 90 Zlín
<br> IČ: 70891320
tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn od 22.11.2017 do 12.12.2017 pro příjmy
<br> v celkové výši 8.628.900 kč a výdaje v celkové výši 8.072.700 Kč.Financováni ve
výši minus 556.200 Kč představuje splátky úvěru ve výši minus 1.258.000 KČ a
změnu stavbu prostředků na ZBÚ ve výši 701.800 KČ.Daňové příjmy,nedaňové
příjmy a dotace (třída 1,2 a 4 RS) jsou uvedeny s položkou.Nedaňové příjmy (třída
2 RS) jsou uvedeny s § (odvětvové členění RS).Neinvestiční a investiční výdaje
(třída 5 a 6 RS) jsou členěny do § (odvětvové členěni RS) <.>
<br> Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> Rozpočtová
opatřeni
<br> Vzhledem k tomu,že byl...
Výkaz zisku a ztráty[4].pdf [0,51 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Míškovice; IČO 00287491; Míškovice 46,768 52 Míškovice
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 14:22
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 6 576 475,71 6 726 987,82
<br> I.Náklady z činnosti 5 767 335,22 5 988 964,14
<br> 1.Spotřeba materiálu 281 445,60501 217 558,00
<br> 2.Spotřeba energie 335 418,00502 335 392,89
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 3 872,00504 1 936,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 -675,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 144 379,20511 723 718,80
<br> 9.Cestovné 33 739,00512 29 231,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 54 616,00513 47 567,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 756 456,45518 847 197,46
<br> 13.Mzdové náklady 1 701 555,00521 1 342 669,99
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 425 963,00524 376 726,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 914,00525 2 454,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 29 612,00527 29 869,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 1 001,00538 6 910,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 5 000,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 30 264,00543 28 734,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX X XXX,XX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 830 311,67551 1 735 357,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 10 367,...
Rozvaha[6].pdf [0,39 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Míškovice; IČO 00287491; Míškovice 46,768 52 Míškovice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 14:22
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 22 764 321,15 67 792 229,4090 556 550,55 65 103 613,17
<br> A.Stálá aktiva 22 670 413,95 61 241 013,0883 911 427,03 58 595 665,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 167 562,00 133 053,00300 615,00 143 301,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 72 096,0072 096,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 95 466,00 133 053,00228 519,00 143 301,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 22 502 851,95 61 087 960,0883 590 812,03 58 432 364,00
<br> 1.Pozemky 13 896 039,5313 896 039,53 13 906 406,83031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 18 679 345,65 40 789 762,4759 469 108,12 39 522 880,17021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 988 659,00 2 498 990,004 487 649,00 2 902 026,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 834 847,301 834 847,30028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 903 168,083 903 168,08 2 101 051,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 20 000,0020 000,00 20 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhoduj...
Příloha[6].pdf [2,54 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Míškovice; IČO 00287491; Míškovice 46,768 52 Míškovice
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 11:37
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č <.>
410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech
044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2018 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Územní plán považuje účetní jednotka za nehmotný majetek <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou (darem) v roce 2018 byly oceněny na základě znaleckých posudků <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708.Účetní
jednotka má zvolen rovnoměrný způsob odpisování,o odpisech se účtovalo měsíčně <.>
4.Přepočet údajů v cizích měnách na če...
Poučení občanům.docx [0,01 MB]
Poučení občanům
<br> Občané mohou k návrhu závěrečného účtu uplatnit připomínky písemně ve lhůtě od 31.5.2019 do 16.6.2019 nebo ústně při projednávání návrhu na veřejném zasedání konaném v zasedací místnosti Obecního úřadu Míškovice dne – viz Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce <.>
Návrh závěrečného účtu 2018.rtf [2,31 MB]
Obec MíškoviceNávrh závěrečného účtu za rok 2018
KEO-W 1.11.290Strana 4/22
Obec Míškovice
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
sestavený ke dni 31.12.2018
Údaje o organizaci
<br> Název
Obec Míškovice
<br> Adresa
Míškovice
<br>
76852 Míškovice
<br> IČ
00287491
<br> Právní forma
Obec
Kontaktní údaje
<br> Telefon
573387037
<br> E-mail
hospodarka@obecmiskovice.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I <.>
Rozpočtové hospodaření - detailně
<br>
Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br>
Daňové příjmy
<br>
Plnění sdílených daní po měsících
<br>
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br>
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br>
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br>
Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br>
Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br>
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br>
Měsíční stav finančních prostředků
<br>
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br>
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II <.>
Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br>
Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br>
Porovnání závazků a pohledávek
<br>
Porovnání příjmů a výdajů
<br> III <.>
Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br>
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> IV <.>
Majetek
<br> V <.>
Komentáře
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
P Ř Í J M Y
<br>
<br> Položka
<br> Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
<br> 1111
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
1916812.86
1500000.00
127.79
1500000.00
127.79
-416812.86
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
44303.80
70000.00
63.29
70000.00
63.29
25696.20
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
175194.69
150000.00
116.80
150000.00
116.80
-25194.69
<br> 1121
Daň z příjmů právnických osob
1609447.53
1600000.00
100.59
1600000.00
100.59
-9447.53
<br> 1122
Daň z příjmů právnic...
Fin 2-12 m.pdf [2,54 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Míškovice Míškovice 46,768 52 Míškovice
<br> 002874912018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 500 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 500 000,00 1 916 812,86127,79 127,79
<br> 0000 70 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 70 000,00 44 303,8063,29 63,29
<br> 0000 150 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 150 000,00 175 194,69116,80 116,80
<br> 0000 1 600 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1 609 447,53100,59 100,59
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 144 000,00 143 640,000,00 99,75
<br> 0000 3 400 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 400 000,00 3 955 405,68116,34 116,34
<br> 0000 320 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 320 000,00 319 109,0099,72 99,72
<br> 0000 15 000,001341 Poplatek ze psů 15 000,00 13 997,0093,31 93,31
<br> 0000 5 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 800,00116,00 116,00
<br> 0000 10 000,001361 Správní poplatky 10 000,00 9 340,0093,40 93,40
<br> 0000 25 000,001381 Daň z hazardních her 25 000,00 46 185,18184,74 184,74
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 28,930,00 0,00
<br> 0000 960 000,001511 Daň z nemovitých věcí 960 000,00 890 881,7592,80 92,80
<br> 0000 30 000,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 56 000,00 56 000,00186,67 100,00
<br> 0000 123 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 123 900,00 123 900,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přija...

Načteno

edesky.cz/d/3087760

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz