« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva[3].pdf [0,73 MB]
Veřejnoprávní smlouva
<br> Na základě usneseni Rady města Holešova č.374/27/RM/2018 ze dne 03.12.2018
a usneseni Zastupitelstva obce Miškovice č.8/2018 ze dne 10.12.2018 uzavÍrajÍ níže
uvedené smluvní strany podle § 63 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> Smluvní strany
<br> město Holešov
Masarykova 628,769 01 Holešov
IČO: 00287172
zastoupené starostou Mgr.Rudolfem Seifertem
(dále jen,<,> město Holešov")
<br> a
<br> obec Miškovice
Miškovice 46,768 52 Miškovice
IČO: 00287491
zastoupená starostou Josefem Polaštíkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Holešov
(dále jen,<,> obec Miškovice")
<br> ll <.>
Předmět smlouvy
<br> l) Orgány města Holešova budou namísto orgánů obce Míškovice v souladu
s ustanovením § 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízeni
o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Miškovice veškerou přenesenou
působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Míškovice platnými
a účinnými právními předpisy <.>
<br> 2) Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova věcně a místně příslušné
správni orgány v řízeních o přestupcích,k jejichž spáchání dojde ve správním obvodu
obce Miškovice,k jejichž projednání by byly věcně a místně příslušné orgány této
obce <.>
<br>
<br> 3) výnos pokut a nákladů řízeni uložených orgány města Holešova při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Holešova <.>
<br> III <.>
Uhrada nákladů
<br> l) Za výkon přenesené působnosti v rozsahu dle této
Míškovice ze svého rozpočtu městu Holešov na jeho účet
ve výši 1.200 Kč (slovy: jedentisícdvěstě korun českých) za
přestupku,přičemž,<,> vyřízením" se rozumí projednáni
pravomocného rozhodnuti,odložení či předáni věci <.>
<br> smlouvy poskytne obec
paušálni částku nákladů
každé vyřízené oznámeni
věci ukončené vydáním
<br> 2) Uvedenou částku obec Míškovice uhradí jednou ročně bankovním převodem
na základě faktury vystavené městem Holešov v měsíci lednu nás|edujiciho
ka...

Načteno

edesky.cz/d/3087731


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz