« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky - medvěd hnědý (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zahájení řízení - medvěd hnědý.pdf [0,24 MB]
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
<br> tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 394
<br> 761 90 Zlín e-mail: magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor životního prostředí a
zemědělství
oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 25.10.2018 Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ŽPZE-SN
<br>
<br> Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
<br> druhů živočichů podle ustanovení § 56 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny
<br>
Dne 23.10.2018 podal Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21,761 90 Zlín,IČ: 70891320 <,>
zastoupený hejtmanem panem Jiřím Čunkem (dále jen žadatel),odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o udělení výjimky ze zákazů uvedených
v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů,a to konkrétně pro 1 ks
medvěda hnědého (Ursus arctos) <.>
<br> Žadatel žádá o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
v platném znění (dále jen zákon),ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů (§ 50 odst.2 zákona),pro odlov,tj.odchyt případně usmrcení (odstřel) <,>
držení,manipulaci a převoz medvěda hnědého (Ursus arctos),a to na území Zlínského kraje mimo
území CHKO Beskydy a Bílé Karpaty.Žádost o výjimku ze zákazů byla podána na základě zákonem
stanovených důvodů obsažených v § 56 odst.2 písm.b) zákona,tedy z důvodů zájmu na zajištění
prevence závažných škod na úrodě,dobytku a ostatních typech majetku,a dle § 56 odst.2 písm.c)
zákona v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,které žadatel považuje za důvody
převažujícího veřejného zájmu.V žádosti se dále uvádí,že se jedná o jedince,který působí stupňující
se škody na hospodářských zvířatech a zařízeních.Jeho chování je naprosto nestandardní,ohrožující
majete...
Usnesení.pdf [0,24 MB]
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
<br> tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 394
<br> 761 90 Zlín e-mail: magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor životního prostředí a
zemědělství
oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 25.10.2018 Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ŽPZE-SN
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně a místně příslušný
orgán ochrany přírody a krajiny dle ust.§ 29 odst.1) a § 67 odst.1) zákona č.129/2000 Sb.o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů,ust.§ 75 odst.1 písm.d) zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a
krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),§ 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb.správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),dle § 140 odst.1 správního řádu,z moci
úřední
<br> s p o j u j e
<br>
<br> - řízení o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona,o kterou požádal dne 23.10.2018 Zlínský
kraj ve věci odlovu,tj.odchytu případně usmrcení (odstřelu),držení,manipulace a převozu
medvěda hnědého,vedené krajským úřadem pod sp.zn.KUSP 74389/2018 ŽPZE-SN a
<br> - řízení o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona ve věci odchytu a převozu nebo odstřelu
medvěda hnědého,vedené krajským úřadem pod sp.zn.KUSP 72938/2018 ŽPZE-SN <,>
<br> která spolu věcně souvisejí,neboť obě vedená správní řízení se týkají stejného předmětu řízení <.>
<br> Společné řízení bude dále vedeno pod sp.zn.KUSP 72938/2018 ŽPZE-SN <.>
<br>
<br> Účastníci řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu:
<br> Zlínský kraj,třída Tomáše Bati 21,761 90 Zlín
<br> Obec Jarcová se sídlem Jarcová 200,757 01 p.Valašské Meziříčí
<br> Obec Jablůnka se sídlem Jablůnka 365,756 23 Jablůnka
<br> Obec Oznice se sídlem Oznice 109,756 24 Oznice
<br> Obec Bystřička se sídlem Bystřička 82,756 24 Bystřička
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 23.10.2018 po...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz